Sekcja Pomocy Środowiskowej

Kierownik: mgr Sylwia Tlołka, tel. 32 7716323

Zakres działań:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

Sekcja Specjalistyczna

Kierownik: mgr Alina Sychowicz, tel. 32 7716319

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy osobom w kryzysie bezdomności,
 • udzielanie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób niepełnosprawnych do mieszkań chronionych – treningowych
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • koordynowanie spotkań grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,
 • praca socjalna.

Obszar działania:  cały Chorzów.

 

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

Kierownik: Agnieszka Pacocha, tel. 32 7716311

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy w formie skierowań do domów pomocy społecznej
 • udzielanie pomocy w formie skierowań do ośrodków wsparcia (dzienne domy pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy)

obszar działania: cały Chorzów


Sekcja Usług Opiekuńczych

Kierownik: Agnieszka Rozik, tel. 32 7716311

Zakres działań:

 • udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych
 • przyznawanie świadczeń z mocy ustawy o pomocy społecznej i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • praca socjalna

obszar działania: cały Chorzów

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych 

Kierownik: mgr Joanna Zaremba, tel. 32 7716312

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

 

Dział Pieczy Zastępczej

Kierownik: Mirosława Kwietniewska, tel. 32 7716313

Zastępca Kierownika: Iwona Dolatkowska, tel. 32 7716313

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.


Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik: mgr Jerzy Głogowski, tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Zespół ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Przewodniczący: mgr Jerzy Głogowski, tel. 327716354

obszar działania: Cały Chorzów

Świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i wydawania kart parkingowych.

 

Dział Świadczeń Dla Rodzin

Kierownik: mgr Sebastian Gajdzik, tel.32 7716343

obszar działania: Cały Chorzów

Obsługa:
- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dłużników alimentacyjnych,
- zasiłków dla opiekuna,
- świadczeń wychowawczych (500+),
- jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

 

Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: mgr Grażyna Skarłosz, tel. 32 7716348

obszar działania: Cały Chorzów

Obsługa komputerowa decyzji, realizacja świadczeń rzeczowych i stypendialnych.


Dział Księgowości

Główna Księgowa: mgr Justyna Nowak


Dział Kadr

Kierownika Działu Kadr: mgr Katarzyna Piontek, tel. 32 7716358


Dział Administracyjno-Techniczny

Kierownik Działu: lic. Dorota Kaczorkowska, tel. 32 7716367

 

Zespół Administratorów IT

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Dyla, tel. 32 7716307

 

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Biały - iod@opschorzow.pl nr tel. 32 77-16-303