pozostale-dzialania

Centrum Pracy Społecznej

Adres siedziby:
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
adres e-mail: cps@opschorzow.pl
www: www.cps-chorzow.pl


Kierownik Centrum Pracy Socjalnej: mgr Piotr Gierek

 

Centrum prowadzi:

 • Punkt informacji i poradnictwa z zakresu pomocy społecznej – czynny codziennie od 8.00 d0 14.00,
 • Klub Integracji Społecznej – prowadzi działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu długotrwałego bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, niezaradności życiowej,
 • Punkt koordynacji prac społecznie użytecznych organizowanych dla osób bezrobotnych korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej (szkolenia, kierowanie do pracodawców, rozliczanie czasu pracy, przygotowanie zestawień wynagrodzeń, współpraca w zakresie psu z pracodawcami, powiatowym Urzędem Pracy i pracownikami socjalnymi),
 • Grupy wsparcia dla absolwentów po zakończeniu udziału w klubie Integracji społecznej oraz dla mieszkańców dzielnic Chorzów Stary i Maciejowice,
 • Działalność szkoleniowa i edukacyjna polegająca na przygotowaniu zawodowym praktykantów i stażystów do wykonywania zawodu pracownik socjalny,
 • Punkt koordynacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu,
 • Punkt wydawania ciepłych posiłków dla mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejowic,
 • Punkt sanitarno-higieniczny – udostępnienie kabiny prysznicowej dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanych do CPS przez pracowników socjalnych,

 

W siedzibie Centrum działają również:

 • Klub Emerytów KWK „ Polska”- wtorki 12.00- 16.00,
 • Klub Seniora Chorzów Stary – czwartki 12.00 – 16.00,
 • Świetlica Socjoterapeutyczna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej- od 14.00 – 18.00,
 • Filia Nr 7 Biblioteki Miejskiej w Chorzowie.

 

Z pomocy Centrum mogą skorzystać: wszystkie osoby wymagające pomocy, a w szczególności osoby bezrobotne, bezdomne, uzależnione, niezaradne życiowo, osoby skazane prawomocnym wyrokiem skierowane do prac społecznych, mieszkańcy dzielnicy Chorzów Stary i Maciejowice korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i innych form zabezpieczenia społecznego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, emeryci i renciści z dzielnicy Chorzów Stary.

Procedura uzyskania pomocy: zgłoszenie osobiste do Centrum lub skierowanie od pracownika socjalnego.