pomoc-spoleczna

Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej w roku 2019

ZARZĄDZENIE nr 1/ 2019

Dyrektora

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chorzowie

z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Działając na podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z dnia 1 lipca 2004 r. stanowiącego załącznik Uchwały nr XXII/433/04 Rady Miasta  w Chorzowie oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

zarządzam:

§ 1

 Wprowadzam „Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej w roku 2019”, którego treść stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 Zastępcę Dyrektora oraz Kierowników Sekcji Środowiskowych czynię odpowiedzialnych za zapoznanie podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia oraz przestrzeganie jego zapisów.

 

§ 3

 Treść niniejszego zarządzenia podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ośrodka.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2019
z dnia 3 stycznia 2019

Zasady przyznawania świadczeń

z pomocy społecznej w roku 2019

 

W oparciu o statut OPS, budżet na rok 2019 r. oraz ustawę o pomocy społecznej ustala się zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w roku 2019:

A. Zasiłki okresowe
1. Zasiłki okresowe przyznaje się osobom lub rodzinom na podstawie przepisów art. 38  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości  50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem ustalonymi zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zasiłek okresowy powinien stanowić podstawowe zabezpieczenie rodziny lub osoby nie posiadającej dochodów własnych lub posiadających dochody poniżej kryterium ustawowego.
3. Przed przyznaniem zasiłku okresowego pracownik socjalny jest zobowiązany do poinformowania klienta o  przeznaczeniu zasiłku okresowego oraz obowiązku informowania pracownika socjalnego o każdej zmianie sytuacji materialnej rodziny, mającej wpływ na zmianę wysokości świadczenia.
4. Wywiad środowiskowy powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne dla ustalenia faktycznych potrzeb klienta i umożliwiać powiązanie tych potrzeb, faktycznych obciążeń środowiska z wysokością przyznanej pomocy.
5. Na podstawie danych IPiSS dotyczących minimum egzystencji, do analizy budżetu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przyjmowane powinny być, jako stałe obciążenia w szczególności:

 • Opłaty czynszowe (czynsz, woda*, stałe obciążenia eksploatacyjne ponoszone przez najemcę), z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego;
 • Opłaty za energię elektryczną – w wysokości 60,00 zł miesięcznie na rodzinę;
 • Opłaty za zużycie gazu – w wysokości 48,00 zł miesięcznie na rodzinę (w tym również uzupełnianie butli gazowych);
 • Środki czystości – 15,00 zł na osobę w rodzinie;
 • Leki – w wysokości 12,00 zł na osobę w rodzinie, z możliwością zwiększenia tej kwoty do wysokości faktycznych kosztów w środowiskach, gdzie występuje długotrwała, przewlekła choroba wymagająca ciągłego stosowania określonych leków;
 • Odzież  w wysokości 12 zł na osobę w rodzinie;
 • Obuwie w wysokości 12 zł na osobę w rodzinie;
 • Zakup żywności w wysokości 140 zł na osobę w rodzinie;
 • Inne uwzględniające szczególne sytuacje np. wydatki na drobne naprawy, opłaty za telefon – wg wartości najniższego abonamentu uwzględniającego limit rozmów miesięcznych, o ile pracownik stwierdza, że urządzenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rodziny,  w wysokości 15 zł na osobę w rodzinie;

* Zakłada się limit zużycia wody na poziomie 2,5 m3 miesięcznie na każdą osobę w rodzinie. Ograniczenie faktycznego zużycia wody winno następować wskutek wzrostu świadomości klientów  poprzez nakłanianie świadczeniobiorców do zakładania wodomierzy, likwidowania niekontrolowanych wycieków wody, oszczędnego gospodarowania wodą. Ustalenia w tym zakresie powinny znaleźć się w kontrakcie socjalnym lub wywiadzie środowiskowym.

 

B. Zasiłki celowe – zasady ogólne
1. Zasiłki celowe przyznaje się na zaspokojenie niezbędnej, doraźnej potrzeby bytowej. Wysokość zasiłku celowego  powinna uwzględniać wysokość dochodów, wysokość otrzymywanych świadczeń (w tym zasiłków okresowych) osoby lub rodziny zgłaszającej się po pomoc oraz  możliwości finansowe Ośrodka.
2. Rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku celowego na wydatki związane z nauką, pracownik socjalny zobowiązany jest do sprawdzenia możliwości zaspokojenia potrzeby dziecka ze środków na finansowanie stypendiów socjalnych.
3. Zasiłki celowe nie powinny  być przyznawane na pokrycie potrzeb objętych zasiłkiem okresowym, chyba że zachodzi szczególna, uzasadniona potrzeba, udokumentowana przez osobę ubiegającą się o pomoc.

 

Zasiłki celowe – zasady szczegółowe

I. Dożywianie  
1. Podstawową formą pomocy jest gorący posiłek.
2. Zgodnie z aktualnymi możliwościami finansowymi, o pomoc w formie gorącego posiłku mogą ubiegać się osoby o dochodach nie przekraczających 150% kryterium  ustawowego, które nie mają możliwości przygotowania posiłku we własnym zakresie z powodu:

 • braku odpowiednio przystosowanej kuchni (brak opału, brak  prądu, brak gazu, brak naczyń, brak kuchenki lub pieca kuchennego),
 • braku umiejętności gotowania.

3. Realizacja gorącego posiłku odbywać się będzie w jadłodajni, z którą OPS ma zawartą umowę lub którą sam prowadzi, znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania, a w wyjątkowych sytuacjach w innej jadłodajni wskazanej przez świadczeniobiorcę lub pracownika socjalnego.
4. W roku 2019 wydawanie posiłków odbywać się będzie w n/w punktach żywieniowych:

 • Jadłodajnia – ul. Kruszcowa – wszystkie dni tygodnia w godz. 1200   – 1400
 • Jadłodajnia – ul. Chrobrego – od poniedziałku do piątku w godz. 1130 - 1400
 • Bar Mleczny „Przystanek” – ul. A. Krajowej - od poniedziałku do soboty – w godzinach pracy placówki
 • Centrum Pracy Socjalnej – ul. Kasprowicza 2 – dni robocze w godz. 1200 - 1400

5. W wyjątkowych sytuacjach pomoc w zakresie dożywiania może być przyznawana w formie świadczenia pieniężnego.
6. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekraczać średniego  kosztu miesięcznego wydawanych gorących posiłków. Na rok 2019 wartość ustalona zostaje na poziomie 80 zł miesięcznie.
7. Dla rodzin objętych pomocą asystentów pracy w rodzinie, na ich wniosek pracownik socjalny przygotuje adekwatny do sytuacji plan pomocy.
8. Decyzja odmowna w sprawie przyznania pomocy pieniężnej musi być poprzedzona dokładną analizą budżetu rodziny lub osoby ubiegającej się o pomoc. W dokumentacji musi znajdować się oświadczenie klienta o odmowie przyjęcia propozycji skorzystania z gorących posiłków wydawanych we wskazanych przez pracownika punktach żywieniowych.
9. Osoby starsze i niepełnosprawne objęte pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia dziennego otrzymują pomoc w formie dofinansowania do gorących posiłków wydawanych w ośrodkach wsparcia dziennego lub zakupywanych w punkcie gastronomicznym, z którym OPS ma zawartą umowę.

 

II. Dożywianie dzieci w szkołach
1. Pomoc w formie żywienia dzieci w szkołach przyznawana jest w ramach programu rządowego po zdiagnozowaniu sytuacji dochodowej rodziny.
2. Do pomocy mają prawo dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej bez względu na dochód z zastrzeżeniem pkt. a i b:

a) dochód do 150% kryterium dochodowego w rodzinie – jako zasiłki celowe zwrotne z odstąpieniem od żądania zwrotu,
b) dochód powyżej 150% kryterium dochodowego w rodzinie – w formie zasiłku celowego  całkowicie lub częściowo zwrotnego, o ile zaistnieją szczególne okoliczności uzasadniające przyznanie takiej pomocy.
3. Pomoc na pokrycie kosztów obiadów w szkołach przyznawana jest 2 razy  w roku na okres semestru szkolnego lub jego część, od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
4. W wyjątkowych sytuacjach przy braku wniosku rodziców, pracownik podejmuje postępowanie z urzędu na wniosek instytucji oświatowej.
5. W okresie wakacji letnich lub ferii zimowych dzieci korzystające z posiłków w szkołach mogą być objęte innymi formami dożywiania organizowanego przez podmioty sektora pozarządowego lub dyżurujące jednostki samorządowe.
6. Nie skorzystanie z formy alternatywnej z uzasadnionej przyczyny, uprawnia rodziców do ubieganie się o świadczenie pieniężne na czas przerwy szkolnej. Świadczenie pieniężne nie przysługuje za czas pobytu dziecka na zorganizowanych i prywatnych wyjazdach wakacyjnych.
7. Dzieciom z rodzin o dochodach nie przekraczających 100% kryterium na wniosek rodziców, opiekunów faktycznych lub szkoły przyznaje się pomoc na   pokrycie kosztów śniadań. Pomoc przyznawana jest na okres jesienno-zimowy obejmujący miesiące listopad – marzec.
8. Pomoc na dożywianie w szkołach ma formę niepieniężną. Rozliczeń kosztów żywienia dokonuje Ośrodek i placówka oświatowa, w której dziecko jest żywione. Nieobecność dziecka w szkole nie stanowi podstawy do żądania od OPS-u równowartości nieskonsumowanych posiłków.
9. Dzieci z rodzin problemowych mają pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania do świetlic środowiskowych, w tym prowadzonej przez OPS, gdzie otrzymają dodatkowy posiłek. Pobyt w świetlicach jest nieodpłatny.

 

III. Dożywianie dzieci w przedszkolach
1. O dofinansowanie dzieci w przedszkolach mogą ubiegać się rodzice posiadający dochody nie przekraczające 150% kryterium dochodowego.
2. Rodzice niepracujący mogą ubiegać się o dofinansowanie żywienia w przedszkolu na pokrycie kosztów nie więcej, niż trzech posiłków, o ile pobyt w tej placówce będzie wskazany ze względów opiekuńczych (rodzice niewydolni wychowawczo, wielodzietność) lub socjalizacyjnych (opóźnienia rozwojowe dziecka). Decyzję o konieczności pobytu dziecka w przedszkolu, w tym o liczbie posiłków, podejmuje pracownik socjalny samodzielnie lub  po konsultacji z dyrektorem placówki, lekarzem lub psychologiem dziecięcym.
3. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci matek/ojców/ pracujących, odbywających szkolenie lub uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych oraz skierowanych do prac społecznych (społecznie użytecznych) lub objętych inną formą aktywizacji społecznej lub zawodowej w ramach projektu systemowego.
4. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do przedszkoli miejskich z powodu braku miejsc mogą zostać objęte opieką w świetlicy środowiskowej przy ul. Kalidego 23. Oferta obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. Czas dzienny pobytu nie powinien przekraczać 4 godzin i powinien przypadać na godziny 900 - 1300
5. Pracownik socjalny przyznając świadczenie w formie dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu kieruje się całokształtem sytuacji zdrowotnej i rodzinnej w środowisku. Nie można odmówić świadczenia matce/ojcu/:

 • posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności,
 • opiekującej się innym niepełnosprawnym lub przewlekle chorym członkiem rodziny,
 • sprawującej opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem do ukończenia 1 roku życia,

IV. Wyjazdy śródroczne
1. Wyjazdy śródroczne realizowane są zgodnie z przyjętą w 2005 roku Uchwałą Rady Miasta Chorzów. Przyznając dofinansowanie na wyjazd śródroczny dziecka, pracownik socjalny uwzględnia możliwość wykorzystania środków z innych źródeł, w tym również z indywidualnej pomocy stypendialnej przyznawanej z powodu ubóstwa w rodzinie.
2. Dzieci klas trzecich z rodzin o dochodach nie przekraczających 120% kryterium ustawowego otrzymują dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych w wysokości ustalonej indywidualnie przez pracownika socjalnego. Ustalając wysokość dofinansowania pracownik socjalny uwzględnia:

 • koszt wyjazdu śródrocznego (potwierdzony przez szkołę)
 • faktyczne dochody rodziny
 • możliwość uzyskania dofinansowania z funduszu socjalnego zakładu pracy rodzica (opiekuna)
 • inne źródła dofinansowania np. stypendia szkolne, dopłata własna rodziców/opiekunów, inne.

3. Dziecko może otrzymać dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego jeden raz w okresie pobierania nauki. Wyjątek mogą stanowić dzieci ze szkół specjalnych.
4. Wnioski o dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dla uczniów szkół specjalnych załatwiane są bez względu na wiek dziecka i klasę, do której uczęszcza.
5. Dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami, mogą uczestniczyć nieodpłatnie w turnusach o charakterze terapeutycznym, bez względu na dochody rodziny, o ile Ośrodek dysponować będzie środkami z Funduszu na przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

V. Dofinansowanie do zakupu leków
1. Dofinansowanie do leków przyznawane będzie wg możliwości finansowych Ośrodka, po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i jego rodziny. Do wniosku o pomoc dołączone powinny być wycenione recepty, po czym następuje analiza sytuacji socjalno – bytowej rodziny i podjęcie decyzji administracyjnej o  udzieleniu pomocy, bądź jej odmowie.
2. O wysokości dofinansowania decyduje pracownik socjalny, uwzględniając dochody rodziny, koszt zakupu leków na podstawie wycenionych recept, sytuację zdrowotną osoby lub rodziny oraz inne źródła otrzymywanego dofinansowania (np. pomoc parafii, Caritas). Stałe koszty zakupu leków (dot. osób przewlekle i długotrwale chorych, niepełnosprawnych i stosujących ciągle określone leki) uwzględnia się w rozliczeniu budżetu miesięcznego i stanowią podstawę wyliczania wysokości  przyznanego zasiłku.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku nagłych zachorowań i zachorowań dzieci), gdy zaistnieje konieczność natychmiastowego podania leków dla ratowania zdrowia i życia (antybiotyki, zalecenie pisemne lekarza itp.) może zostać ustnie ogłoszona decyzja przyznająca  pomoc na zakup leków, w oparciu o przedstawione wycenione recepty. Decyzja taka może zostać ogłoszona z natychmiastowa jej realizacją, o ile osoba  zgłaszająca się po pomoc, nie posiada dochodów z innych źródeł niż pomoc społeczna.
4. Pomoc przyznawana na dofinansowanie zakupu leków podlega rozliczeniu rachunkami imiennymi. Informacja o wymogu dostarczenia rachunku w terminie 7 dni od daty zakupu leków powinna zostać zawarta w decyzji.
5. Nie przyznaje się zasiłku celowego na zakup leków wydawanych w ramach tzw. ryczałtu.
6. Klienci Ośrodka posiadający recepty na okulary mogą otrzymać skierowanie do Zakładu Optycznego z którym Ośrodek ma zawartą umowę. Świadczenie jest wykonywane bezgotówkowo. Informację o wysokości wydatku poniesionego na zakup okularów pracownik socjalny zamieszcza w wywiadzie środowiskowym.

 

VI. Pomoc w postaci prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
1. Pomoc w postaci prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przysługuje osobom posiadającym dochody nie przekraczające kryterium ustawowego i nie podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu, z powodu braku możliwości ich uzyskania  na zasadach określonych  ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Postępowanie wszczyna się z urzędu – na wniosek pracownika szpitala, w którym pacjent przebywa lub na wniosek strony.
3. Pomoc o której mowa w pkt. 1 obejmuje leczenie szpitalne i ambulatoryjne.
4. Świadczenie w postaci prawa do świadczeń opieki zdrowotnej podczas pobytu w szpitalu może być przyznane po wyczerpaniu możliwości objęcia prawem do świadczeń zdrowotnych przyznawanym w oparciu o odrębne przepisy.
5. Pracownik socjalny jest zobowiązany opracować indywidualny plan pracy z klientem, zmierzający do uzyskania prawa do ubezpieczenia z innych źródeł (rejestracja w PUP lub orzeczenie o niepełnosprawności gwarantujące prawo do zasiłku stałego i związanego z tym ubezpieczenia).

 

VII. Inne formy pomocy
1. Osoby pozostające w rejestrach systemów pomocy społecznej mają prawo do ubiegania się o żywność w formie rzeczowej w ramach realizowanego programu dostaw z Banku Żywności.
2. Podstawą otrzymania żywności jest karta żywnościowa, wydawana przez pracownika socjalnego. Karty żywnościowe są drukami limitowanymi i podlegają ewidencji
3. Informację o wydaniu karty żywnościowej należy zamieścić w wywiadzie środowiskowym.
4. Limity żywności oraz jej asortyment zostanie przekazany pracownikom po uzyskaniu informacji o wielkościach dostaw dla Ośrodka na rok 2019.
5. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych oraz na zajęcia Klubu Integracji Społecznej mogą ubiegać się o pomoc w formie biletu na przejazdy. Informację o potrzebie objęcia tą pomocą przekazuje kierownik Centrum Pracy Socjalnej.
6. Osoby niepełnosprawne o dochodach nieprzekraczających 200% kryterium ustawowego mogą ubiegać się raz na 2 lata o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w części nie pokrywanej dofinansowaniem PFRON-u.
7. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem skierowania a uzyskanym dofinansowaniem z PERON-u.
8. Rozpatrując wniosek o dofinansowanie pracownik socjalny winien uwzględnić faktyczną sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną wnioskodawcy.
9. Prawo ubiegania się o dofinansowanie mają w pierwszej kolejności uczestnicy wyjazdów grupowych w szczególności:

- uczestnicy ŚDS i Dziennych Domów Pomocy,

- członkowie klubów emerytów i rencistów,

- dzieci i ich opiekunowie.
10. Pomoc rzeczowa w formie:

 • środków czystości,
 • pościeli,
 • odzieży
 • innych artykułów żywnościowych

realizowana będzie do wysokości zapasów magazynowych, w oparciu o pisemne skierowanie wystawione przez pracownika socjalnego. Ewidencja pobranej pomocy znajduje się w sekcji realizacji świadczeń (pok. nr 17) i powinna być wykorzystywana przez pracowników socjalnych w planowaniu i przyznawaniu świadczeń pieniężnych.

 

VIII. Informacje dodatkowe
1. W przypadku istniejących możliwości finansowych, mogą zostać wprowadzone programy pomocy:

- na zakup opału (lub w formie rzeczowej),
- na pokrycie dopłaty do dodatku mieszkaniowego.
2. W roku 2019 Ośrodek realizować będzie niżej wymienione programy dla mieszkańców miasta:

 • Program „Posiłek w szkole i w domu”
 • Program wsparcia dla sprawców przemocy w rodzinie
 • Program wsparcia dla ofiar przemocy i ich dzieci
 • Program „Romowie jutra”
 • Program nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Program dostaw z Banku Żywności
 • Karta Dużej Rodziny
 • inne programy wynikające z bieżących analiz sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców i posiadanych środków finansowych

3. Świadczenia nie wymienione w niniejszym dokumencie przyznaje się na zasadach ogólnych określonych ustawą o pomocy społecznej oraz innych przepisach.
4. Na realizację powyższych zadań kierownicy sekcji otrzymują środki w wysokości odpowiadającej liczbie środowisk w danej sekcji oraz planom finansowym Ośrodka na rok 2019.
5. Klienci, w stosunku do których w dokumentacji znajdują się dowody potwierdzające marnotrawstwo lub sprzeniewierzanie wcześniej przyznanej pomocy, lub istnieją inne uzasadnione przyczyny, mogą otrzymywać świadczenia wyłącznie w formie niepieniężnej.
6. Osobom odmawiającym zawarcia kontraktu socjalnego lub  wykluczonym z programu prac społecznie użytecznych z powodów leżących po ich stronie, ogranicza się lub odmawia pomocy na okres 3 miesięcy na zasadach określonych Zarządzeniem Dyrektora Nr 1 z dnia 4 stycznia  2007 r.
7. Za prawidłowe rozeznanie potrzeb klientów oraz nadzór nad racjonalnym i zgodnym   z przeznaczeniem wydatkowaniem otrzymanej pomocy odpowiedzialność ponosi pracownik socjalny z danego rejonu.
8. Pracownik socjalny jest zobowiązany do zawarcia kontraktu na zasadach określonych obowiązującymi przepisami z klientami, w szczególności z osobami:

a. kierowanymi do prac społecznie użytecznych,

b. kierowanymi do Klubu Integracji Społecznej,

c. nadużywającymi alkoholu, w stopniu wpływającym na dezorganizację życia rodzinnego i poziom ubóstwa rodziny,

d. bezdomnymi wyrażającymi zamiar rozpoczęcia samodzielnego życia poza noclegownią,

e. rodzinami niewydolnymi wychowawczo.

9. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w kontrakcie socjalnym są pozbawiane świadczeń na okres 3 miesięcy. Pozbawienie świadczeń nie dotyczy osób pozostających na utrzymaniu klienta.
10. Pozbawienie świadczeń następuje również w związku z zawinioną utratą statusu osoby bezrobotnej, w sytuacjach gdy podstawą przyznania świadczeń było bezrobocie.
11. Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.