inne

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I  ZASIŁKI SZKOLNE

 

Godziny przyjmowania stron:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00
 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 12:00
 • piątek: od 8:00 do 11:00

Tel.: 32 77 16 341

 

Termin składania wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22, pok. 46 - od 1 lipca do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin). W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października danego roku akademickiego (nieprzekraczalny ustawowy termin). Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”, ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - art. 8 ust. 3-13, ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/359/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.03.2008 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98).

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy przede wszystkim złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny. Wniosek może złożyć:

 1. rodzic/opiekun prawny;
 2. pełnoletni uczeń;
 3. dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu     prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających – dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie to przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Chorzów uczniom zamieszkałym na terenie Chorzowa.

 

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 514 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego, świadczenia wychowawczego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze; 
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Tym samym na dochód składają się: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, wybór, powołanie), umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.). W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia (lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań) o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie (lub oświadczenie) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Kwoty i formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:

 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych, które jest wypłacane po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: tornister/torbę szkolną, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlasy historyczne, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, wyjścia do kina i teatru w trakcie roku szkolnego. W ramach tej formy pomocy pokrywane są także koszty wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę, oprogramowania komputerowego w podstawowym zakresie i niezbędnego oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, mysz i inne akcesoria);
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających wiedzę i rozwijających zainteresowania uczniów nie będących zajęciami realizowanymi w ramach planu nauczania – w szkole, a także pokrycie kosztów ich udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą. Ta forma stypendium może być wypłacona po przedstawieniu rachunków imiennych lub faktur między innymi za: zajęcia wyrównawcze, naukę języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjnych prowadzone odpłatnie przez szkoły i domy kultury;

Wyłącznie uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów może być udzielone stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W ramach tej formy dopuszcza się refundację kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem (na podstawie wykorzystanego imiennego biletu miesięcznego), czy też kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie.

Do 31 października 2016 r.stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 94,40 zł i nie może przekraczać miesięcznie 236 zł. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny uczniów. Podstawą zakwalifikowania do konkretnej kwoty stypendium stanowią następujące grupy dochodowe:

 1. I grupa – stypendium w wysokości 188,80 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dodchodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 0 do 154,20 zł;
 2. II grupa - stypendium w wysokości 141,60 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dodchodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od powyżej 154,20 zł do 334,10 zł;
 3. III grupa - stypendium w wysokości 94,40 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dodchodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od powyżej 334,10 zł do 514 zł.

Natomiast od 1 listopada 2016 r. stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.Tym samym wysokość stypendium przedstawia się następująco:

 1. I grupa – stypendium w wysokości 198,40 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dodchodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od 0 do 154,20 zł;
 2. II grupa - stypendium w wysokości 148,80 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dodchodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od powyżej 154,20 zł do 334,10 zł;
 3. III grupa - stypendium w wysokości 99,20 zł miesięcznie, pod warunkiem uzyskania dodchodów miesięcznych przypadających na członka rodziny w przedziale od powyżej 334,10 zł do 514 zł.

Świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Sposób realizacji stypendium szkolnego

Przyznane stypendium szkolne jest realizowane raz w miesiącu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego po przedłożeniu oryginałów rachunków imiennych lub faktur (wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne, do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium. Przy czym stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej za wrzesień danego roku szkolnego realizowane jest bez konieczności przedstawiania rachunków i faktur, tzn. wypłacane jest w formie pieniężnej. Dostarczone rachunki lub faktury realizowane są po czterech dniach roboczych od daty ich złożenia. Rachunki i faktury należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie (pok. 46) po otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenie.

 

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW: 

Faktura/ rachunek zawierający:

 1. nazwę wystawcy;
 2. imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
 3. datę wystawienia;
 4. datę sprzedaży
 5. numer faktury/ rachunku
 6. pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji - istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki, spodnie itp. miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". W przypadku gdy:
  • zakupiony towar nie ma tego określenia w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku,
  • nazwa artykułu podana jest symbolem lub z nazwy zakupionego przedmiotu nie wynika jasno co zostało zakupione, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej można wykorzystać m. in. na zakup:

 1. podręczników, biurka, krzesła do biurka
 2. pomocy szkolnych (zeszytów, przyborów i plecaków szkolnych, słowników, encyklopedii, programów edukacyjnych na CD, lektur szkolnych);
 3. odzieży sportowej w zakresie niezbędnym na wychowanie fizyczne (strój gimnastyczny, dresy, bluzy, spodnie sportowe obuwie sportowe, strój kąpielowy itp.), a także mundurka szkolnego;
 4. niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz oprzyrządowania (np. monitor, klawiatura, myszka).

Przyznane stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej może też zostać wykorzystane na opłacenie/pokrycie:

 1. wyjazdu śródrocznego organizowanego przez szkołę (do kwoty przyznanego miesięcznie stypendium szkolnego) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, zawierającego informacje nt. wyjazdu ucznia na „zieloną szkołę”: kosztów, terminu wyjazdu, kwoty dofinansowania, nr konta na które ma być dokonany przelew;
 2. abonamentu internetowego (obejmującego okres od września do czerwca) na podstawie faktur Vat wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za konkretny miesiąc;
 3. udziału w wycieczkach szkolnych, zajęciach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkoły (np. wyjścia do kina, teatru itp.) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kwotę wydatku poniesionego przez rodzica.

Przyznane stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych poszerzających wiedzę i zainteresowania uczniów (np. zajęcia sportowe organizowane przez kluby sportowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, kursy języków obcych itp.) na podstawie rachunków imiennych bądź faktur lub zaświadczeń wystawianych przez instytucje organizujące zajęcia.

Przyznane stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych może zostać wykorzystane na opłacenie:

 1. kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się poza Chorzowem) na podstawie wykorzystanych imiennych biletów miesięcznych.

 

Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.

 

ZASIŁEK  SZKOLNY

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów” – art. 90 e ust. 1 – 4, ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/359/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.03.2008 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98).

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego do 31 października 2016 r. nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 590 zł, natomiast od 1 listopada 2016 r. kwota zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł.

 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

Zasiłek szkolny na wniosek strony może być wypłacony w 50% w formie zaliczki (gotówką lub przelewem na konto) bez wcześniejszego przedstawiania rachunków imiennych lub faktur z terminem 2 miesięcy od daty otrzymania zaliczki na okazanie rachunków/faktur lub wystawionych przez szkołę, kluby sportowe, jednostki organizujące zajęcia pozalekcyjne zaświadczeń, dowodów wpłaty miesięcznych składek. Nie przedstawienie wymaganych dokumentów wstrzymuje dalszą realizację zasiłku szkolnego oraz spowoduje, zgodnie z art. 90o ust.5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) ściągnięcie kwoty nienależnie pobranego zasiłku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Termin wykorzystania całości przyznanego zasiłku szkolnego do 6 miesięcy od daty otrzymania zaliczki.

 

UDOKUMENTOWANIE DOCHODU W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające dochód za ubiegły rok kalendarzowy z prowadzonej działalności zawierającego informację o wysokości:przychodu; 

 1. kosztów uzyskania przychodu;
 2. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 3. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 4. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 5. należnego podatku;
 6. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 8 ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej „w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby”.

W stosunku do osób prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania;
 2. dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli są płacone;
 3. oświadczenie podatnika o wysokości dochodu.

 

UDOKUMENTOWANIE  DOCHODU  Z  TYTUŁU  PROWADZENIA GOSPODARSTWA  ROLNEGO.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 8 ust. 9 przyjmuje, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. Od ryczałtowego dochodu rolnika z jego hektarów przeliczeniowych należy odjąć miesięczną składkę płaconą do KRUS-u płaconą jedynie za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu. . Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie (lub oświadczenie) wydane przez właściwy organ podatkowy w podatku rolnym o ilości hektarów przeliczeniowych
  lub
 2. decyzję wymiarową w podatku rolnym.