INFORMACJE

 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ I CZYSTOŚCI

INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczą się w polskiej szkole i przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r.

 

Wnioski o stypendia szkolne przyjmowane i wydawane są wyłącznie w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 215) w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00
 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 13:00
 • piątek: od 8:00 do 12:00

Tel.: 32 77 16 341.

Adres mailowy: stypendia@opschorzow.pl

           

Aby świadczenie mogło być przyznane miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć/przedstawić:

 1. wypełniony wniosek, który zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko obywatela Ukrainy (ucznia) i jego rodziców;
  2. miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski;
  3. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej;
 2. dokumenty potwierdzające dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto);
 3. zaświadczenie o nadaniu nr Pesel UKR;
 4. dokument tożsamości.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic/opiekun prawny;
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć dla każdego ucznia oddzielnie.

Informacje w języku ukraińskim

Informujemy, że bezpośredni kontakt z opiekunem pełniącym dyżur w  Domu PCK przy placu Piastowskim 19 przeznaczonym dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy odbywa się pod numerem telefonu: 530 472 415

 

Informacja dotycząca Jednorazowego Świadczenia 300 zł dostępna jest w zakładce Pomoc Społeczna >Jednorazowe Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że od poniedziałku 28.02.2022 Centrum Aktywizacji Społecznej przyjmuje zgłoszenia mieszkańców Chorzowa, którzy chcieliby wspomóc uchodźców z Ukrainy poprzez ofiarowanie jakiejkolwiek pomocy (żywność długoterminowa, środki higieny osobistej, środki czystości). W zależności od rozwoju sytuacji być może potrzebni będą wolontariusze, osoby dysponujące samochodem do działań logistycznych, osoby oferujące lokum. Zakres pomocy będzie sukcesywnie modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.

Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne pod numerem:

32 307 53 29

od poniedziałku do czwartku 7:00-18:00 i w piątki 7:00-14:00.

Żywność długoterminową, środki higieny osobistej, środki czystości przyjmujemy:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-17:00
 • w piątki w godzinach 11:00-14:00

w siedzibie CAS przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Informacja dotycząca Dodatku Osłonowego dostępna jest w zakładce Aktualności > Dodatek Osłonowy

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach:

wtorki – godz.8.00-14.00

czwartki – godz.8.00-14.00

Natomiast:

w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej

W PIĄTEKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Udział wnioskodawcy na posiedzeniu składów orzekających jest nieobowiązkowy ( do odwołania)

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zachowuje ważność przepis art. 15h ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji w zakładce Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie.

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 5.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania.

Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)