Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

 

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Jego zadaniem jest dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej a celem wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Od 1 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zwiększyła kwoty minimalne wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, a powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej.
W ramach Programu dofinansowane zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla:

  1. rodziny zastępczej zawodowej w wysokości 1 900,00 zł za każdy miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec 2023r. – grudzień 2023 r.,
  2. rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w wysokości 2 360,00 zł za każdy miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec 2023r. – grudzień 2023 r.,
  3. prowadzących rodzinny dom dziecka w wysokości 1 900,00 zł za każdy miesiąc pełnienia funkcji w okresie czerwiec 2023r. – grudzień 2023 r.

 

W ramach Programu Miasto Chorzów otrzymało dofinansowanie w kwocie 162 240,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi: 448 734,03 zł.