Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Ruszył nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Tylko do 15 września 2023 r. gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach programu wyłącznie za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
   • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Ważne terminy:

• do 15 września 2023 r. – gminy/powiaty składają wnioski do właściwego miejscowo wojewody
• do 6 października 2023 r. – wojewoda przekazuje Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków
• do 30 dni od przekazania przed wojewodę – ministerstwo weryfikuje i zatwierdza zbiorczą listę wniosków.

Źródło:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)