Opieka Wytchnieniowa edycja 2021

 flaga i godło Polski

 

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021,
który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Chorzów otrzymała:

dofinansowanie wartości:   168 555,00 zł

całkowita wartość :168 555,00 zł

                                                                                  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Program zakłada realizację wsparcia w formach:

 1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
 3. Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Usługi te wpłyną na:

 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych                          w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie: psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

 1. w  formie pobytu dziennego -  łącznie   20 osób, w tym: 5 dzieci do 16 roku życia
  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz 15 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 2. w  formie poradnictwa specjalistycznego przeznaczonego  dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  – łącznie dla  6 osób, w tym dla opiekunów
  2 dzieci  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami
   o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz opiekunów
  4 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Odbiorca usługi nie ponosi opłat za usługi świadczone przez Opiekuna w ramach programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zapoznanie się z regulaminem określającym zasady realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Dokumenty do pobrania:

pobierz plik: [ Regulamin określający zasady realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 – wersja do druku PDF ]

pobierz plik: [ Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 - wersja do druku PDF ]

pobierz plik: [ Załącznik 3 – Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM - wersja do druku PDF ]

pobierz plik: [ Oświadczenie RODO]