• MODUŁ I

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

MODUŁ I

CEL PROGRAMU

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wsparcia. Celem Programu jest pomoc w codziennym życiu osób starszych. Program zakłada zaangażowanie do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

 

Usługa wsparcia w ramach Programu polega w szczególności na dostarczeniu osobom starszym zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym leki, artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Ważne: koszt zakupionych produktów pokrywa Senior! Usługa wsparcia polega także m.in. na: pomocy w umówieniu wizyty u lekarza czy asystowaniu podczas wizyty w przychodni, wyjściu na spacer, rozmowie czy pomocy lub asystowaniu w załatwianiu prostych spraw urzędowych, a także informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów itp.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2022 r.

ADRESACI

Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

  1. Krok

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy zgłasza się na ogólnopolską infolinię
22 55 11 11 od poniedziałku do niedzieli, w godz. 8:00-21:00 lub osobiście do Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 bądź telefonicznie 32 241 26 46/
519 301 897.

  1. Krok

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

  1. Krok

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, po odbytej wizycie, określa szczegółowy zakres wsparcia i terminy świadczenia usługi wsparcia.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?

  • osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć udziału w Programie jako wolontariusz i złoży deklarację wolontariusza w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2
  • osoba niepełnoletnia, która wyrazi chęć udziału w Programie jako wolontariusz i złoży deklarację wolontariusza w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie, ul. Kasprowicza 2 podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych.

Z wolontariuszami zostanie podpisane porozumienie, w którym opisane będą zasady współpracy i zakres wykonywanej pracy. W przypadku wolontariusza niepełnoletniego wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz będzie dokładne omówienie i ewentualne wyjaśnienie zapisów porozumienia z rodzicem czy opiekunem prawnym.

Osoby niepełnoletnie będą przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzone i przygotowane do realizacji powierzonych zadań.

Wolontariusz w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Seniora będzie miał zapewnione bilety jednorazowe komunikacji miejskiej lub zwrot kosztów przejazdu własnym środkiem transportu w związku z realizacją usług na podstawie złożonej karty realizacji usług wolontariusza. 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE

Senior nie ponosi odpłatności za świadczone usługi przez wolontariusza.

Senior ponosi koszty zakupów, które dokonuje z wolontariuszem lub, które dokonuje sam wolontariusz na życzenie Seniora!

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza także wolontariuszy chcących zaangażować się w realizację Modułu I, więcej informacji pod numerem tel. 32 241 26 46.

 

załącznik 1 - karta zgłoszenia do programu KWS

załącznik 2 - szczegółowy zakres wsparcia

załącznik 3  - oświadczenie

załącznik 4  - ewidencja seniorów

załącznik 5  - DEKLARACJA wolontariusza