Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie rozpoczął realizację kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Chorzów otrzymała:

– wartość dofinansowania: 344 027,50 zł

– całkowita wartość: 344 027,50 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Miasta Chorzów:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.

 

Podstawowy zakres usług Asystenta obejmuje:

  1. wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsca
    (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
  2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  6. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi),

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 na obszarze Miasta Chorzów zapewnione zostaną:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 8100 godzin usług asystenckich;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4)      zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma charakter cykliczny.

Informacje na temat realizacji Programu na obszarze Miasta Chorzów można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pok. 325 lub pod numerem telefonu 32 771 63 86.