Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo domowe przeznacza na opłaty za lokal mieszkalny:

  • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym,
  • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

– resztę opłat za lokal mieszkalny może pokryć dodatek mieszkaniowy.

Do wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego , w zależności od zajmowanego lokalu, zalicza się między innymi: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów, opłaty za energię cieplną, wodę i ścieki, odbiór nieczystości.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

  • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
  • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

  • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m² zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
  • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
  • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie której przyznano dodatek.

Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie której przyznano dodatek.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?
Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu uregulowania zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

Termin i sposób załatwiania
Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chorzowie. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.