Wymagane dokumenty

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 • Deklaracja o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca.

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 • Umowa najmu/podnajmu wraz z aneksami (dot. aktualnej opłaty eksploatacyjnej, stawki czynszu, opłaty za C.O., rozliczenie kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków)
 • Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
 • Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
 • Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego
 • Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia); w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  i zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

RODZAJE DOKUMENTÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Osoby PRACUJĄCE na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy

 

Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego

 

Osoby prowadzące GOSPODARSTWO ROLNE:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony w oparciu o ilość hektarów przeliczeniowych.

Osoby BEZROBOTNE:

 • zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP

Osoby UCZĄCE SIĘ:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

EMERYCI/RENCIŚCI

 • ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty netto, potrącenia i dodatki.

Osoby otrzymujące ALIMENTY:

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny lub ugoda alimentacyjna, zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.