Zespół rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 4. zapewnianie pomocy i wsparcia oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępcze, a także umożliwienie uzyskania porady w poradni specjalistycznej;
 5. przygotowywanie rodzin zstępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;
 6. dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej dalszej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 7. przygotowanie planów pomocy dziecku,
 8. dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości pełnionej pracy,
 9. wydawanie opinii określonych w ustawie, w tym: o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,
 10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;;
 11. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.