Asysta rodzinna

Do zadań Zespołu do spraw asysty rodzinnej, należy w szczególności: 

 1. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie pracy z rodziną przez działania asystenta rodziny oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka przez działania rodzin wspierających, w tym:
  • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;
  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 2. organizowanie szkoleń dla rodzin wspierających, w tym przygotowanie umów z rodziną wspierającą określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy,
 3. Sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.