swiadczenia-rodzinne

Rodzina 500 PLUS

Rodzina

 

Trwający obecnie - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. jest złożenie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dla wnioskodawców zamieszkujących w Chorzowie organem do którego należy kierować wniosek jest działający w imieniu Prezydenta Miasta Chorzów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. można składać już od 1  lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie lub za pośrednictwem poczty(decyduje data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie).

Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r.  należy wskazać okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną oraz
 • portal PUE ZUS.

Ustawowe terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2021/2022.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosków drogą elektroniczną:

 1.  Błędne wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek.
  • Należy wskazać organ realizujący obsługę świadczeń wychowawczych w miejscu zamieszkania (pobytu), a nie zameldowania.
 2. Błędne wskazanie adresu wnioskodawcy.
  • Należy wskazać aktualny adres zamieszkania wnioskodawcy, a nie zameldowania (ten często pojawia się automatycznie podczas wypełniania wniosku za pośrednictwem banku).
  • Należy zwrócić uwagę na poprawność wpisania nazw ulic, numerów domów i mieszkań.
 3. Błędne wskazanie okresu świadczeniowego.
  • W chwili obecnej aktywne są wnioski elektroniczne obejmujące dwa różne okresy świadczeniowe: 2019/2021 i 2021/2022.
  • Wnioski na okres 2019/2021 składają osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od miesiąca złożenia wniosku do 31 maja 2021 roku.
  • Wnioski na okres 2021/2022 składają osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 roku.
 4. Złożenie wniosku z konta bankowego innej osoby (w tym innego członka rodziny).
  • Wnioski złożone z konta innej osoby zawierają dane tej osoby, do której należy dany rachunek bankowy, a nie dane wnioskodawcy. Najczęściej jest to rachunek bankowy małoletniego lub pełnoletniego dziecka osoby wnioskującej.
  • Częstym przypadkiem jest złożenie wniosku z rachunku bankowego, otwartego na małoletnie dziecko, którego jedynie dysponentem w chwili obecnej jest jego opiekun prawny. Na wniosku w części dotyczącej wnioskodawcy widnieją dane małoletniego, a nie jak być powinno dane rodzica, który wnioskuje o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  • Reasumując w przypadku składania wniosku za pośrednictwem banku należy składać go z własnego rachunku bankowego.
 5. Składanie pojedynczych wniosków na każde z dzieci.
  • Składania wniosków na każde z dzieci odrębnie nie można traktować w kategorii błędu, natomiast działanie to może generować problemy z ich rozpatrywaniem.
  • Wnioski elektroniczne mają możliwość dodania kolejnych dzieci, na które składany jest wniosek. Umieszczenie wszystkich dzieci na jednym wniosku powoduje, że informacja o przyznaniu świadczeń na każde z dzieci zostaje sporządzona przez jednego pracownika, w jednym terminie, a w przypadku braków formalnych wniosku konieczność ich uzupełnienia dotyczy całości świadczeń, a nie każdego z osobna.
  • Wyjątek stanowią wnioski o świadczenia wychowawcze, gdzie drugi rodzic jednego lub większej ilości dzieci, przebywa poza granicami kraju. W tym przypadku na to dziecko wskazane jest złożenie odrębnego wniosku ze wskazaniami dotyczącymi pobytu drugiego z rodziców poza granicami kraju (nieistotne jest, czy z tym rodzicem wnioskodawca wychowuje wspólnie dziecko).
 6. Kilkukrotne złożenie tego samego wniosku (duplikaty wniosków).
  • Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, będące jednocześnie Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wnioskodawca otrzymuje nawet z kilkudniowym  opóźnieniem.
  • Należy również zwrócić uwagę na ustawowy termin rozpatrzenia wniosku przez organ. Terminy rozpatrywania wniosków w przypadku zmiany okresu świadczeniowego są wydłużone ze względu na ilość składanych wniosków. Rozpatrzenie wniosku pozytywnie skutkuje wysłaniem na wskazany adres email informacji o przyznaniu świadczenia.
 7. Składanie wniosku za pomocą platformy ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • Brak jest możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za pomocą platformy ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej.
  • Wnioski drogą elektroniczną można złożyć jedynie:
   1. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
   2. przez bankowość elektroniczną oraz
   3. portal PUE ZUS.
 8. Błędne wpisanie adresu poczty elektronicznej (email) i numeru telefonu.
  1. Bardzo istotnym jest wskazanie we wniosku prawidłowego adresu poczty elektronicznej i aktualnego numeru telefonu należącego do wnioskodawcy. Organ, w razie błędów formalnych wniosku lub innych wątpliwości mających wpływ na jego rozpatrzenie, w pierwszej kolejności kontaktuje się z wnioskodawcą za pomocą powyższych środków komunikacji, co przyspiesza postępowanie.
  2. Należy również pamiętać, że na wskazany adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego. W przypadku przyznania świadczeń organ nie wydaje dodatkowo decyzji.
 9. Błędne wpisanie danych osobowych wnioskodawcy lub dziecka.
  • Przed wysłaniem wniosku winno się go dokładnie sprawdzić pod względem formalnym, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych wnioskodawcy i dzieci. Dane będące w posiadaniu banku, za pośrednictwem którego składany jest wniosek, nie zawsze są danymi aktualnymi.
 10. Błędne lub zawierające istotne braki, wskazanie danych członka rodziny przebywającego poza granicami kraju.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko, gdzie wnioskodawca lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinny zawierać odpowiednie oznaczenie we wniosku i szczegółowe dane członków rodziny przebywających za granicą.

Istotnym jest by wskazać imię, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP, a w przypadku braku jakiekolwiek z powyższych informacji wskazać, że się jej nie posiada. Dane te są niezbędne do załatwienia sprawy, a szczegółowe ich podanie (za każdym razem przy składaniu wniosku lub w momencie ich zmiany) pozwoli organowi właściwemu (Wojewodzie) na szybsze jej załatwienie. Dotyczy to zarówno nowych spraw, jak i sytuacji, gdzie w poprzednich okresach świadczeniowych organem właściwym do załatwienia sprawy był Wojewoda.

Należy również pamiętać, że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie również dla spraw, gdzie rodzice nie wychowują wspólnie dziecka, a drugi rodzic lub wnioskodawca przebywa poza granicami kraju.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej.

W okresie od 1 lutego 2021 roku do 28 lutego 2021 roku w tej formie zostało złożonych w tutejszym organie 7 711 wniosków.

Dla osób, które wybiorą tradycyjną formę złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 zostanie uruchomiony punkt wydawania i przyjmowania wniosków w:

 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie
ul. Racławicka 19
pok. 110

Punkt będzie czynny:
w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r.

poniedziałek od godz. 715 do godz. 1545
wtorek - czwartek - od godz. 715 do godz. 1445
piątek - od godz. 715 do godz. 1345

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022, złożone drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r., będą wydawane i przyjmowane wyłącznie we wskazanym punkcie.

 

Dla osób, które wybiorą tradycyjną formę złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 zostanie uruchomiony punkt wydawania i przyjmowania wniosków w:

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie
Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

Punkt będzie czynny:
w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r.

poniedziałek – środa od godz. 715 do godz. 1445
czwartek - od godz. 815 do godz. 1645
piątek - od godz. 715 do godz. 1345

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022, złożone drogą tradycyjną od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r., będą przyjmowane wyłącznie we wskazanym punkcie.

Zmiana lokalizacji punktu została spowodowana pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość.


Najważniejsze informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

 

Materiały informacyjne

INFORMATOR

Wnioski:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Podstawa Prawna:

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo11

 

Informacje ujęte w powyższych linkach pochodzą ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


 

PLAKAT DO POBRANIA

pobierz plik: [ PLAKAT INFORMACYJNY ]