PROJEKT RAMIĘ W RAMIĘ

 

PROJEKT RAMIĘ W RAMIĘ

 

Projekt Ramię w ramię jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Aktywna integracja Podziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu: 2 667 283,05 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 137 980,06 zł

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od 2009 roku realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 maja 2018 roku rozpoczął realizację nowego projektu pod nazwą: „RAMIĘ W RAMIĘ”.
Realizacja projektu planowana jest na 24 miesiące – do 30 kwietnia 2020 roku.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników oraz zdobycie przez nich nowych kwalifikacji zawodowych, pozwalających na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie. Wszystkie zaplanowane działania uwzględniają równouprawnienie kobiet i i mężczyzn oraz rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, status społeczny, pochodzenie etniczne, wyznanie czy niepełnosprawność.  

Nabór uczestników do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzony jest przez 5 pracowników socjalnych Działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Projekt adresowany jest do 160 osób z terenu Chorzowa w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem, doświadczających wykluczenia społecznego oraz członków ich rodzin, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

W projekcie przewidziano realizację działań w zakresie szeroko pojętej aktywizacji w obszarze edukacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Działania o charakterze motywacyjno – integracyjnym to wyjazdy integracyjne dla uczestników oraz pikniki, w których mogą wziąć udział również członkowie ich rodzin.

Działania społeczno - edukacyjne będą realizowane poprzez szkolenia/warsztaty w oparciu o zidentyfikowane wcześniej indywidualne potrzeby i predyspozycje społeczno - zawodowe uczestników Projektu i ich rodzin. W Projekcie zaplanowano m.in.: trening kompetencji i umiejętności, społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, warsztaty związane z autoprezentacją i kreowaniem wizerunku. Zaplanowano również certyfikowane szkolenia i kursy: kurs remontowo - budowlany, asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej , opiekun środowiskowy. Ponadto uczestnicy będą mogli przejść kurs prawa jazdy kat. B , oraz inne kursy i szkolenia zidentyfikowane w trakcie indywidualnych spotkań z pracownikami projektu. 

Uczestnikom priorytetowych kursów/szkoleń certyfikowanych w trakcie ich trwania zostaną wypłacone stypendia.

Działania o charakterze zawodowym - po ukończeniu kursów certyfikowanych uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia płatnych staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy a następnie podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej lub opiekuna środowiskowego.

Działania o charakterze zdrowotnym – to m.in. warsztaty dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej dziecka i warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Dla niepełnosprawnych dzieci uczestników Projektu wymagających specjalistycznego wsparcia, zorganizowana zostanie dogoterapia lub hipoterapia. Dodatkowo w celu wyrównanie deficytów zdrowotnych uczestników a także promowania zdrowego stylu życia przewidziano vouchery w postaci wizyty u stomatologa, wyjść na basen lub siłownię, a dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością – vouchery rehabilitacyjne

Działania o charakterze wspierającym –   będą realizowane przez cały okres realizacji Projektu. Uczestnicy otrzymają poczęstunek w trakcie zajęć. W 2019 r. w zaplanowano zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów środowiskowych w celu wsparcia i zapewnienia „opieki wytchnieniowej” uczestnikom Projektu, wychowującym dziecko z niepełnosprawnością aby umożliwić im pełną aktywizację społeczno -zawodową . Przewidziano również porady prawnika , psychologa a także porady specjalisty z zakresu PFRON.

Dobór proponowanych, w ramach projektu RAMIĘ W RAMIĘ, instrumentów nie jest przypadkowy, został poprzedzony szczegółową diagnozą i uwzględnia dotychczasowe doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji dotyczących Projektu RAMIĘ W RAMIĘ udzielą pracownicy socjalni

działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, pok. 114

w godzinach pracy Ośrodka.