Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram  2018

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym   programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym , który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz.UE L 72 z 12.03.2014r.,  str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

 

PO PŻ przyczynia  się   do ograniczania ubóstwa poprzez  zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób  najbardziej  potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2018:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w

działaniach w ramach środków towarzyszących  w okresie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

    -  bezdomni

    -  niepełnosprawni

    -  migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

    - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

 

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy   KWALIFIKOWALNOŚĆ

Pomoc mogą  otrzymywać osoby / rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np.  dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką  chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający :

    -  1402  zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

    -  1056  zł w przypadku osoby w rodzinie,

 

Czyli dochód nieprzekraczający  200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

JAK OTRZYMAĆ  POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ ?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Chorzów ul. Kruszcowa 22  w celu zakwalifikowania do odbioru żywnośći i otrzymania skierowania.

 

UWAGA !

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania PODPROGRAMU 2018, tj. od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.  Osoby bezdomne mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Gdzie otrzymać Pomoc Żywnościową ?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ulica Kruszcowa 22.

Żywność jest wydawana codziennie od godziny 8.00 do 10.00.

 

Każda rodzina powinna raz w miesiącu zgłosić się po odbiór paczki żywnościowej.

 

W jej skład wchodzą produkty, które aktualnie znajdują się  w magazynie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego : minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład  zestawu w Podprogramie 2018.

 

Zestaw na Podprogram 2018  obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg, w tym:

Artykuły warzywne i owocowe :

groszek z fasolką 3,6 kg

fasola biała 3,6 kg

koncentrat pomidorowy 1,6 kg

buraczki wiórki 1,05 kg

powidła śliwkowe 1,80 kg

Artykuły skrobiowe :

makaron  jajeczny 4,5 kg

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

ryż biały 3 kg   

kasza gryczana 1,5 kg

herbatniki maślane 0,8 kg                                     

Artykuły mleczne :

mleko UHT 7 l

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

Artykuły mięsne  :

szynka  drobiowa 3 kg

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

pasztet wieprzowy 0,64 kg

kabanosy wieprzowe 0,36 kg

filet z makreli w oleju 1,7 kg                              

Cukier :

cukier biały 4 kg

miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg                                 

Tłuszcze :

olej rzepakowy 4 l

Dania gotowe :

gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

 

Żywność dystrybuowana  w ramach realizacji POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

Program  Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja artykułów spożywczych, lecz także konkretne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym, który ma pomóc im wyjść z ubóstwa i powrócić do społeczeństwa.

Służą temu :

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów  dietetyków , pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej  (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

Paleta tych świadczeń jest więc bardzo szeroka a zakwalifikowani uczestnicy odbierający żywność mają obowiązek korzystania z nich (nie dotyczy to osób, którym wiek i stan zdrowia uniemożliwiają uczestnictwo).   

 

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.