dodatki-mieszkaniowe

Informacje

Podstawa prawna

 

Przepisy powyższe są dostępne na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl.

 

Godziny przyjęć wniosków:

 • poniedziałek: 7.30 - 15.30
 • od wtorku do czwartku: 7.30 - 14.30
 • piątek: 7.30 - 13.30

 

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

 

Jak ubiegać się o dodatek?

 • Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22, lub pobrać ze strony internetowej.
 • Z wnioskiem należy udać się do zarządcy domu, który potwierdza takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia również oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu.
 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o do­chodach za ostatnie 3 mie­siące (sprzed daty złożenia wniosku).
 • Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwier­dza­jące wysokość docho­dów i  koszty utrzymania miesz­ka­nia, składa się w OPS. Właściciele domów jed­no­­rodzin­­nych dołączają do wniosku oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające powierz­chnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budo­wla­nego, wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzy­ma­nie domu lub oświadczenie.

 

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Kruszcowa 22. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dział Dodatków Mieszkaniowych o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie zajmowanego mieszkania,
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • zmianie zarządcy budynku,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest ryczałt na zakup opału,