Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zaprasza mieszkańców Chorzowa do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

 

Usługi asystenckie w ramach programu skierowane są do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub   długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w szacowanej liczbie 5 osób;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w szacowanej liczbie 25 osób.

- łącznej liczby 30 osób.

 

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby:

 1. wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które potrzebują szerokiego zakresu usług asystenta);
 2. które wcześniej nie korzystały z tego typu wsparcia.

 

Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w dziedzinach: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.

Zakres usług podstawowych obejmuje:

 1. wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi),
 7. pomoc w domu polegająca na: pisaniu pism, listów, w tym komputerowo; w zadaniach sprawiających dużą trudność odbiorcy usług przy aktywnym jego udziale w wykonywanej czynności; czytaniu prasy, książek, korespondencji; w korzystaniu z technologii (np. pomoc w wykonywaniu połączeń telefonicznych, korzystaniu z komputera); w towarzyszeniu w aktywnym spędzaniu wolnego czasu (np. gry planszowe, rozwijanie pasji i zainteresowań odbiorcy usług).

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane telefonicznie. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. Zapoznanie się z regulaminem określającym zasady realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
 2. Złożenie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021” wraz z wymaganymi dokumentami – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Złożenie „Oświadczenia Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dotyczącego wskazania asystenta osobistego” – Załącznik nr 2 do Regulaminu - dotyczy jedynie osób, które wskazują swojego asystenta osobistego

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (Sekretariat lub urna przy wejściu do OPS) w dniach i godzinach pracy Ośrodka najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r.

 

Nabór dla dzieci został wydłużony do 21.05.2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin określający zasady realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 – wersja do druku PDF

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 – wersja do wypełnienia elektronicznego DOC

Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dotyczące wskazania asystenta osobistego - wersja do druku PDF

Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dotyczące wskazania asystenta osobistego - wersja do wypełnienia elektronicznego DOC

 

Informacji o Programie udzielają pracownicy Biura projektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie - Halina Bulanda i Bogusława Radgowska-Wawreczko - pod numerem telefonu: 32 7716386 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.