programy-projekty

Program Stawiam na zmiany

 

 

Program Stawiam na zmiany współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Aktywna integracja Podziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. realizuje projekt pn: „STAWIAM NA ZMIANY” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Działania w projekcie mają charakter stacjonarny i wyjazdowy. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie i obejmie wsparciem 220 rodzin/osób.

Projekt przewiduje realizację kompleksowych działań w zakresie szeroko pojętej aktywizacji w oparciu o stworzoną do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

Rekrutacja do projektu już od 2 stycznia 2016

Zapraszamy:

 • osoby w wieku 15-64 lat bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo (nie jest wymagana rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 • osoby będące mieszkańcami Chorzowa,
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby, które chcą polepszyć swoją sytuację społeczno-zawodową

 

Oferta w projekcie:

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Proponujemy:

Działania o charakterze integracyjno – motywacyjnym:

 • wyjazdowy trening integracyjno – motywacyjny,
 • trening interpersonalny „Poznaj siebie”,
 • trening „Czas na pracę – czas na odpoczynek”,
 • warsztat „Kreowanie zewnętrznego wizerunku”.

 

Działania o charakterze społeczno – edukacyjnym:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • trening kompetencji rodzicielskich,
 • warsztat informatyczny,
 • warsztat „Złota rączka”,
 • ABC racjonalnego żywienia,
 • edukacja regionalna,
 • inne dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Dla uczestnika i jego otoczenia (rodziny, znajomych, sąsiadów) przewidziano:

 • spotkania edukacyjno – kulturalne:
  „Dzień integracji i kultury śląskiej”
  „Dzień profilaktyki zdrowia”
  „Dzień rekreacji i sportu”
 • jednodniowe wycieczki do miejsc dziedzictwa kulturowego w regionie,

 

Aktywizacja zawodowa:

 • trening kompetencji zawodowych
 • warsztat „Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja”,
 • inne dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników
 • konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie planowania ścieżki zawodowej,

Szkolenia będą miały charakter indywidualny i grupowy

 

Kursy zawodowe:

Planuje się następujące kursy:

 • kasjer sprzedawca
 • magazynier i obsługa wózków widłowych
 • pracownik administracyjno – biurowy
 • opiekunka osób starszych niepełnosprawnych i dzieci z modułem języka niemieckiego
 • obsługa cateringowa imprez
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • inne w zależności od potrzeb uczestników oraz zebrania się minimum 5 osób

Po ukończeniu kursu zawodowego uczestnik otrzyma pisemne zaświadczenie lub certyfikat.

 

Staże zawodowe:

Staż zawodowy dla uczestników do 30 roku życia, którzy posiadają już jakieś kwalifikacje zawodowe lub takie zdobyli podczas realizacji kursów zawodowych w projekcie. Staż zawodowy będzie trwać od 3 do 6 miesięcy w instytucjach na terenie miasta Chorzowa.

 

Działania o charakterze wspierającym:

 • poczęstunek w trakcie zajęć,
 • opieka pedagogiczna nad dziećmi uczestników w trakcie realizacji zajęć,
 • asystent rodziny dla rodzin wymagających takiego wsparcia
 • zakup materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji zajęć
 • indywidualne porady prawne i psychologiczne dla osób zainteresowanych
 • zapewniamy badania konieczne do uczestnictwa w kursach zawodowych, stażu oraz zakup odzieży ochronnej
 • pokrywamy koszty dojazdu uczestnika na zajęcia projektowe, kursy zawodowe i staż zawodowy 

 

Cel główny projektu to wzrost aktywności społeczno zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wykluczeniem wielokrotnym. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

Cele szczegółowe projektu to zwiększenie aktywności i integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, - zwiększenie aktywności zawodowej, w tym aktywności w poszukiwaniu pracy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym - zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego - zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym 

 

Planowane efekty realizowanego projektu:

- wyeliminowanie  przyczyn wykluczenia społecznego poprzez działania wspierające, doradcze, szkoleniowe i warsztatowe realizowane w projekcie oraz tworzenie i umocnienie pozytywnego wizerunku

- uzyskanie nowej wiedzy, nowych kompetencji i kwalifikacji społeczno- zawodowych przez uczestników projektu

- zmotywowanie uczestników do większej aktywności na rynku pracy, do poszukiwania pracy po opuszczeniu programu oraz uświadomienie korzyści z posiadania zatrudnienia

 

Całkowita wartość projektu

  2 858 558,00

Wnioskowane dofinansowanie ze środków europejskich

  2 429 774,30

Wkład własny

  428 783,70

Wkład Funduszy Europejskich

  2 429 774,30

Strona internetowa projektu:

www.stawiamnazmiany.pl