Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2018

 

 

Rozpoczęła się następna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram  2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym , który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz.UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

 

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez  zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2018:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących  w okresie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

    -  bezdomni

    -  niepełnosprawni

    -  migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

    - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

 

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy KWALIFIKOWALNOŚĆ

Pomoc mogą  otrzymywać osoby / rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np.  dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką  chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający :

    -  1402  zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

    -  1056  zł w przypadku osoby w rodzinie,

 

Czyli dochód nieprzekraczający  200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

JAK OTRZYMAĆ  POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ ?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie  w celu zakwalifikowania do odbioru żywnośći i otrzymania skierowania.

 

UWAGA !

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania PODPROGRAMU 2018, tj. od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.  Osoby bezdomne mogą zostać zakwalifikowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

 

Gdzie otrzymać Pomoc Żywnościową ?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Żywność jest wydawana codziennie od godziny 8.00 do 10.00.

 

Każda rodzina powinna raz w miesiącu zgłosić się po odbiór paczki żywnościowej.

 

W jej skład wchodzą produkty, które aktualnie znajdują się  w magazynie.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego : minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład  zestawu w Podprogramie 2018.

 

Zestaw na Podprogram 2018  obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg, w tym:

Artykuły warzywne i owocowe :

groszek z fasolką 3,6 kg

fasola biała 3,6 kg

koncentrat pomidorowy 1,6 kg

buraczki wiórki 1,05 kg

powidła śliwkowe 1,80 kg

Artykuły skrobiowe :

makaron  jajeczny 4,5 kg

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

ryż biały 3 kg   

kasza gryczana 1,5 kg

herbatniki maślane 0,8 kg                                     

Artykuły mleczne :

mleko UHT 7 l

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

Artykuły mięsne  :

szynka  drobiowa 3 kg

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg

pasztet wieprzowy 0,64 kg

kabanosy wieprzowe 0,36 kg

filet z makreli w oleju 1,7 kg                              

Cukier :

cukier biały 4 kg

miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg                                 

Tłuszcze :

olej rzepakowy 4 l

Dania gotowe :

gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

 

Żywność dystrybuowana  w ramach realizacji POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

Program  Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja artykułów spożywczych, lecz także konkretne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym, który ma pomóc im wyjść z ubóstwa i powrócić do społeczeństwa.

Służą temu :

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów  dietetyków , pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej  (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

Paleta tych świadczeń jest więc bardzo szeroka a zakwalifikowani uczestnicy odbierający żywność mają obowiązek korzystania z nich (nie dotyczy to osób, którym wiek i stan zdrowia uniemożliwiają uczestnictwo).   

 

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.                                         

 

PRZYDZIAŁ 21 PRODUKTÓW DLA 1 BENEFICJENTA W PODPROGRAMIE 2018

Logistyka PRODUKTÓW W POPŻ PODPROGRAM 2018

 

NAZWA ARTYKUŁU

LICZBA SZTUK PRODUKTÓW W ZESTAWIE ROCZNYM DLA 1 OSOBY

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

CUKIER BIAŁY

4 SZT

PO 1 KG

BURACZKI WIÓRKI

3 SZT

PO 0,35 KG

FASOLA BIAŁA

9 SZT

PO 0,4 KG

HERBATNIKI MAŚLANE

4 SZT

PO 0,2 KG

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

9 SZT

PO 0,4 KG

GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM

2 SZT

PO 1,6 KG

KASZA GRYCZANA

3 SZT

PO 0,5 KG

KONCENTRAT POMIDOROWY

10 SZT

PO 0,16 L

MAKARON JAJECZNY

9 SZT

PO 0,5 KG

MAKARON KUKURYDZIANY BEZGLUTENOWY

1 SZT

PO 0,5 KG

MLEKO UHT

7 SZT

PO 1 L

OLEJ RZEPAKOWY

4 SZT

PO 1 L

PASZTET WIEPRZOWY

4 SZT

PO 0,16 KG

POWIDŁA ŚLIWKOWE

6 SZT

PO 0,3 KG

FILET Z MAKRELI W OLEJU

10 SZT

PO 0,17 KG

RYŻ BIAŁY

3 SZT

PO 1 KG

SER PODPUSZCZKOWY DOJRZEWAJĄCY

6 SZT

PO 0,4 KG

SZYNKA DROBIOWA

10 SZT

PO 0,3 KG

SZYNKA WIEPRZOWA MIELONA

7 SZT

PO 0,3 KG

KABANOSY WIEPRZOWE

3 SZT

PO 0,12 KG

MIÓD WIELOKWIATOWY

1 SZT

PO 0,4 L

 

Łącznie jeden beneficjent otrzymał 49,15 kg żywności.

 

Osoby, które korzystają z tego programu są zobowiązane do uczestnictwa w działaniach towarzyszących organizowanych przez OPS i Śląski Bank Żywności.

 

Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058) w przypadku weryfikacji kryteriów dochodowych uwzględnia się nowe wysokości kryteriów, określone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Skargi rozpatrywane są przez Zastępcę Dyrektora do spraw społecznych w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00. Skargi można również składać drogą elektroniczną.

 

Podprogram 2018 zakończył się w maju 2019 r. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 wydano 128,025 ton żywności dla 2500 osób.
Liczba przekazanych paczek to 12 500 sztuk.

Zakończyły się również warsztaty kulinarne, realizowane w ramach działań towarzyszących Programu POPŻ Podprogram 2018, które cieszyły się duża popularnością wśród beneficjentów POPŻ.

 

PODPROGRAM 2018 - efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • Warzywa i owoce (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • Skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane);
 • Mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający);
 • Mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju);
 • Cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy);
 • Tłuszcze (olej rzepakowy);
 • Dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 2500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 1 230 013 ton żywności;
 • 12 510 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków
 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 2 500 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 16 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – 4 spotkania dla 68 uczestników
 • Żywieniowe – 4 spotkania dla 68 uczestników
 • Kulinarne – 4 spotkania dla 68 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 4 spotkania dla 68 uczestników