PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zatrudni na umowę cywilnoprawno-prawną w okresie od września do grudnia 2019 roku:

1. psychologa/terapeutę
2. dietetyka
3. rehabilitanta
4. pielęgniarkę
5. asystentów osób niepełnosprawnych lub opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu


do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łacznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Specjalistyczne poradnictwo polegać będzie na udzielaniu wsparcia psychologicznego, bądź terapeutycznego. Pozoztałe rodzaje wsparcia polegać będą na nauce pielęgnacji, rehabilitacji, nauce ustalania odpowiedniej dla rodzaju schorzenia diety oraz opiece nad osobą niepełnosprawną.

Udzielane wsparcie odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych do udziału w programie lub innym miejscu wskazanym przez Dyrektora OPS.


Koszt jednej godziny specjalistycznego poradnictwa w zakresie jw. nie może przekroczyć 40zł/godz. (brutto/brutto).

Koszt jednej godziny opieki nad osobą niepełnosprawną nie może przekroczyć 30zł/godz. (brutto/brutto).

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 05.09.2019 r.
Informacji w  sprawie programu udziela: Maria Malinowska - OPS w Chorzowie

tel: 32 771 063 36

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie przystąpił do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,rehabilitacji i dietetyki oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez Dyrektora Ośrodka.

Nabór wniosków prowadzony jest od 21.08.2019 r. do 4.09.2019 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Kompletne wnioski można składać w siedzibie OPS w Chorzowie ul. Racławicka 19, od pniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.00-15.00, piątek - do godz. 14.00, w pokoju nr 114 i 120 na parterze.

W razie dodatkowych pytań prosimy z kontakt tel: 32 771 063 36