Sekcja do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

SEKCJA DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Siedziba OPS  ul. Kruszcowa 22  41-500 Chorzów

Telefon 32 7716332, 32 7716324, 32 7716354

Fax 32 7716305

Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku godz. 8-14

 

Podstawa prawna działalności:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 Nr 127 poz.721.
- Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Dz.U. z 2015 poz 926 z późn. zm./
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz.U. 230 poz 1694/
- Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowych – Dz. U. nr 29 poz.172     

 Sekcja realizuje następujące zadania:

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

- dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym

- dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej

- nadzór i kontrola Warsztatów Terapii  Zajęciowej

- zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym

- realizacja programu „Aktywny Samorząd”

- dofinansowanie usług tłumacza migowego

 

 Załącznik nr 1 do zarządzenia  44/2016

 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

ZASADY

PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ  ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

W ROKU 2017.

1.  TURNUSY REHABILITACYJNE

O dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w pierwszej kolejności mogą ubiegać się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Konieczność posiadania opiekuna musi zostać uzasadniona przez lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny    
- dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności składania wniosku.

 

W roku 2017 zgodnie z  § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz 1694  z późn. zmianami) – przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

W związku z tym o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które nie otrzymały go w roku 2016.

Wnioskodawca może uczestniczyć w następujących rodzajach turnusów rehabilitacyjnych:

1) usprawniająco-rekreacyjny;

2) rekreacyjno-sportowy i sportowy;

3) szkoleniowy;

4) psychoterapeutyczny;

5) rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;

6) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnus rehabilitacyjny powinien być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności. Wyboru turnusu dokonuje wnioskodawca po konsultacji z lekarzem kierującym

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód,  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego dochodu, dofinansowanie zostanie pomniejszone o wysokość kwoty stanowiącą różnicę pomiędzy dochodem określonym w rozporządzeniu a faktycznie osiągniętym dochodem na osobę.

UWAGA:

Wnioski o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mogą w imieniu wnioskodawców składać:

- przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

- rodzice lub opiekunowie prawni

- inne osoby upoważnione przez osobę niepełnosprawną

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

2) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

3) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej;

Dokumenty:

- wniosek o przyznanie dofinansowania

- wniosek lekarski o skierowanie na turnus

- oświadczenie o dochodach wraz z zaświadczeniami (zakładu pracy, ZUS itp.) potwierdzających wysokość dochodów netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające składanie wniosku

- kserokopia  orzeczenia o niepełnosprawności

- dzieci i młodzież do lat 24 ucząca się nie pracująca zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – od 20 MARCA 2017 ROKU.

 

2. ZAKUP PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (  Dz. U. z 2015 r. poz.926 z późn.zm.)

Dofinansowanie może wynosić:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów
  • do 150% sumy kwoty limitu, o której mowa w pkt. 1 wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa od limitu.

W roku 2017 w przypadku środków na poziomie roku 2016 dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości:

do 100% kwoty limitu, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów     o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Uwaga:

W przypadku obniżenia wysokości dofinansowania do wysokości 100% limitu, w indywidualnych przypadkach będzie możliwość podwyższenia dofinansowania do wysokości -  sumy limitu i wkładu własnego. Taką możliwość będą miały osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższego wynagrodzenia (brutto)a w przypadku osób samotnych – 70% najniższego wynagrodzenia(brutto).

Dokumenty:

- wniosek o przyznanie dofinansowania

- faktura określająca kwotę opłacona z ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego

- kopia zrealizowanego zlecenia za zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem

- oświadczenie o dochodach wraz z zaświadczeniami  (zakładu pracy, ZUS itp.) potwierdzających wysokość dochodów netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające składanie wniosku

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

3. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 85% rzeczywistych kosztów usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga:

W indywidualnych przypadkach będzie możliwość podwyższenia dofinansowania do wysokości -  do 90 % kosztów usług. Taka możliwość będą miały osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższego wynagrodzenia (brutto)a w przypadku osób samotnych – 70% najniższego wynagrodzenia(brutto) oraz gdy w mieszkaniu przebywa więcej osób niepełnosprawnych (co najmniej dwie)

Dokumenty:

- wniosek o przyznanie dofinansowania

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- oświadczenie o dochodach

- zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzający faktyczny stan zdrowia oraz konieczność likwidacji barier

- kserokopia dowodu osobistego

Dofinansowane są prace oraz urządzenia wymienione w katalogu dostępnym na stronie: www.ops.bip.chorzow.eu 

Uwaga:

  •  W okresie roku 2017 o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego można ubiegać się w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd”.
  •  W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym również gdy zostaną  zawieszone dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu „Aktywny Samorząd” wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego składane na rzecz dzieci oraz młodzieży uczącej się do 24 roku życia, rozpatrywane będą na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2013 poz.1190 z póź. zm.),  a w szczególności osoby:

a) z porażeniem górnych części ciała - należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, m.in.: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

b) niewidome lub niedowidzące - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku  gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma znaczne uszkodzenie narządu wzroku;

c) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma znaczne uszkodzenie narządu wzroku.

d) dzieci i młodzież z znacznym ubytkiem słuchu– na poziomie 70 – 90 dB- Niedosłuch musi zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę - laryngologa

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych będą mogły się ubiegać osoby niepełnosprawne tylko ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Uwaga: w szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim potwierdzających znaczne ograniczenie w poruszaniu się wynikającąz dysfunkcji charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie przynajmniej jednej z kończyn dolnych, o dofinansowanie może się ubiegać osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

4. SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 65% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby indywidualne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność związaną z rehabilitacją na rzecz osób niepełnosprawnych

Dokumenty:

A. Osoby indywidualne

- wniosek o przyznanie dofinansowania

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- oświadczenie o dochodach

- zaświadczenie lekarza specjalisty wskazujące rodzaj sprzętu i konieczność jego stosowania

- kosztorys lub faktura pro forma potwierdzająca faktyczny koszt sprzętu

 

B. Organizacje pozarządowe

- wniosek o przyznanie dofinansowania

- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych – przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku

- udokumentowanie posiadania środków własnych

- wycenę sprzętu rehabilitacyjnego

W przypadku gdy podmiot, jest:

1. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) - do wniosku dołącza się:

a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

2. pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1.

Uwaga: W przypadku indywidualnych wnioskodawców o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

5. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie 50% kosztów przedsięwzięcia

Uwaga: Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia, o których mowa w punktach 1,2,3,4.

Dokumenty:

- Wniosek o przyznanie dofinansowania

- dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych– przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku

- kosztorys przedsięwzięcia

- harmonogram przedsięwzięcia

- udokumentowanie posiadania środków własnych

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA JEST UZALEŻNIONA OD WYSOKOŚCI ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W przypadku gdy wysokość środków finansowych przyznanych przez Fundusz nie

pozwoli na wykonanie zadań na poziomie co najmniej 90 % wysokość dofinansowania

zadań wymienionych w pkt. 3 i 4 może zostać obniżona o 15 %

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011 nr 127 poz 721 r.),

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U2015 poz.926z późn. zmianami ) z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).

 

                                                                                      Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2016

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

 

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM

ze środków Budżetu Miasta Chorzów

 w roku 2017

1. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwany dalej „Ośrodkiem”

2. Dofinansowaniem objęte są dzieci niepełnosprawne do lat 16

3.Dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem  może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Budżetu Miasta Chorzów uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty -  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony, z wyjątkiem gdy osoba  niepełnosprawna znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.

4.Opiekun dziecka niepełnosprawnego nie może być członkiem kadry na turnusie ani osobą niepełnosprawną wymagającą opieki.

5.Wysokość dofinansowania:

-30% przeciętnego wynagrodzenia- dla dziecka niepełnosprawnego do lat 16

-20% przeciętnego wynagrodzenia-dla opiekuna

6. Opiekun dziecka niepełnosprawnego, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do Ośrodka informacje o wyborze turnusu w którym będzie uczestniczyć dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem.

Uwaga: Opiekun jest zobowiązany do załatwienia spraw związanych z wyjazdem na turnus w wyznaczonym terminie. W przypadku nie zachowania terminów,  dofinansowanie zostanie anulowane a brakującą kwotę dopłaty osoba niepełnosprawna pokrywa z własnych środków.

7.Turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę.

8. Przekazywanie środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wystawionego przez organizatora nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

9.Rozliczenie  środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

Faktura powinna być wystawiona na Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie    ul. Kruszcowa 22    NIP  627 20 81 257

10. O przyznaniu dofinansowania decyduje:

a) fakt nie uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim

b) kolejność składania wniosku

Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych ujętych na zadanie w Budżecie Miasta Chorzów.

11. Załączniki do wniosku:

1) oświadczenie o dochodach,( z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość zaświadczenia z zakładu pracy, decyzje ZUS, itp.)

 2) wniosek lekarski kierujący na turnus

 3) ksero orzeczenia o niepełnosprawności

12. W miejscu pobytu na turnusie należy oddać wypełnioną przez lekarza prowadzącego informację o stanie zdrowia.

  (druk informacji należy pobrać przy odbiorze powiadomienia o przyznaniu dofinansowania)

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKU – od 20 MARCA 2017 ROKU.