Aktywny Samorząd

„Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizator pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” informuje, że w okresie od 16 września 2019r. do 10 października 2019r. będzie można złożyć wniosek o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w ramach MODUŁU II).

 

Aktualne wzory wniosku wraz z załącznikami dostępne są:

- w siedzibie Ośrodka – pokój 101,

- na stronie ops.bip@chorzow.eu w zakładce „załatwianie spraw” – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – Aktywny Samorząd (do pobrania wniosek),

- na stronie sow.pfron.org.pl (dla osób, które posiadają podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP)

 

Szczegółowe informacje na stronie:

 1. pfron@org.pl
 2. ops.bip@chorzow.eu w zakładce „załatwianie spraw” – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – Aktywny Samorząd

 

UWAGA !

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny/ Profil zaufany na platformie ePUAP mogą złożyć ww. wniosek drogą elektroniczną (korzystając ze strony www.sow.pfron.org.pl ), zyskując możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku w wysokości 800 zł.

 

INFORMACJA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ I OBSZAR C ZADANIE 1.

Szczegółowe informacje na stronie:

 1. pfron@org.pl
 2. ops.bip@chorzow.eu w zakładce „załatwianie spraw” – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – Aktywny Samorząd (do pobrania wniosek).

Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2019 roku,

Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.


 

 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE
w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019

 Niniejsze zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” zwane w dalszej części zasadami zostały opracowane na podstawie  przyjętych w formie uchwał Zarządu PFRON dokumentów:

 a)   Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 b)   Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny  Samorząd”- załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 luty 2013 r.

 c)   Kierunków działań oraz warunki brzegowe realizatorów programu „Aktywny Samorząd – załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2019 r.

 W ROKU 2019 REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJACE FORMY WSPARCIA:

 Moduł I:

 1.  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
   • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 PRZEPISY OGÓLNE

1. Proces rozpatrywania wniosków składa się z następujących etapów:

 1)      ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),

 2)      ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku), nie dotyczy wniosków składanych w ramach modułu II

 3)      decyzja osób uprawnionych,

 4)      przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.

2. Za prawidłowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków w ramach programu odpowiada Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.

3. Dyrektor OPS wyznacza:

 1)      pracowników odpowiedzialnych za weryfikację formalną wniosków w ramach programu (w poszczególnych modułach programu),

 2)      pracowników odpowiedzialnych za weryfikację merytoryczną wniosków w ramach programu (moduł I  - obszar A-D),

 3)      pracowników odpowiedzialnych za proces przygotowania i zawierania umów dofinansowania w ramach programu (w poszczególnych obszarach programu).

 W ramach Modułu I

1. W przypadku obszaru A – zadanie 1 i 4 - wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dwóch niezależnych ofert kosztów zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. W przypadku obszaru C- zadanie 3 i 4 należy przedstawić dwie niezależne oferty -specyfikacji i kosztorysu zakupu lub naprawy protezy.

3. W przypadku obszaru C – zadanie 3 i 4 - wymagane jest uzyskanie opinii eksperta PFRON – specjalisty wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalisty w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje PFRON.

4. Ekspert PFRON wydaje opinie do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

a/ stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

b/  rokowań, co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie, oraz o ile dotyczy:

c/ celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania.

5. Koszt dojazdu wnioskodawcy do eksperta rozliczany jest metodą określoną w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2005 r., nr 6, poz. 47  z późniejszymi zmianami).

6. Realizator może powołać własnego eksperta – specjalistę w dziedzinie odnoszącej się do realizowanego obszaru.

7. Obszar D;

a/ Przy rozpatrywaniu wniosków z obszaru D bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności czy wnioskodawca jest aktualnie zatrudniony.

b/ W przypadku niepełnego miesiąca refundację kosztów pobytu dziecka w placówce, w ramach obszaru D, wylicza się, jako iloczyn ilości dni pobytu i kosztu jednego dnia pobytu. Koszt jednego dnia pobytu wylicza się dzieląc miesięczny koszt pobytu dziecka przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

c/ Rozliczenie kosztów opieki nad osoba zależną w ramach obszaru D następuje na podstawie faktury lub innych dokumentów księgowych, gdy wystawienie faktury nie jest możliwe. Placówka, która nie może wystawić faktury może rozliczyć pobyt dziecka na podstawie dokumentu, który musi zawierać następujące dane:

 1)      pieczątka placówki wystawiającej dokument,

 2)      numer dokumentu,

 3)      koszt pobytu dziecka,

 4)      sposób zapłaty,

 5)      podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

8. W ramach obszaru D może być dofinansowany pobyt dziecka pod opieką dziennego opiekuna, niani, klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego.

9. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach w module I i wynosi co najmniej:

a)    10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 3 i  4,

b)    15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,

c)    25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3,

d)    30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3,

e)    35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5;

10. W przypadku Modułu I refundacja kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy  dofinansowania dotyczy 180 dni przed dniem złożenia wniosku i dotyczy:

- Obszaru A zadanie – 2 i 3

- Obszar B zadanie – 2

- Obszar C zadanie – 2

- Obszar D

11. Zwrot kosztów dotyczy jedynie tych poniesionych w danym roku kalendarzowym w którym realizowany jest program.

W ramach Modułu II:

1. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017, poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

2. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł, lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:

1) proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;

2) uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:

a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy, 

b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy (na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 65% kosztów opłaty.

3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony, nie więcej niż o:

- 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu czyli w przypadku:

a) gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub - gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w komunikowaniu  się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby  niepełnosprawnej itp.),

b) gdy wnioskodawca musi korzystać z przewodnika w tym psa przeszkolonego do prowadzenia osób niewidomych

Ponoszenie dodatkowych kosztów - o których mowa w pkt 4 lit a i b - musi być udokumentowane poprzez dostarczenie rachunków, faktur dot. likwidacji barier w poruszaniu się natomiast w przypadku korzystania z asystenta lub tłumacza należy złożyć oświadczenie z opisem wykonywanych czynności, rozliczyć poniesiony koszt np. przejazdu (nie dotyczy w przypadku, gdy praca asystenta/tłumacza rozliczona została na podstawie rachunku).

- 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

Maksymalna wysokość dofinansowania na dojazdy poza miejsce zamieszkania dla beneficjentów dofinansowanych przez OPS w Chorzowie wynosi:

a/ 200 zł  w przypadku dojazdu od 50 do 100 km

b/ 400 zł  w przypadku dojazdu pow. 100 km.

- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

W tym przypadku wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o poniesionych szkodach z Urzędu gminy lub Ośrodka Pomocy Społecznej

4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

5. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

6. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

7. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

8. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

9. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” z uwzględnieniem pkt 2,

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów, 

3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w ppkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II. z uwzględnieniem pkt.6

6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki o którym mowa w pkt 5- nie ma zastosowania

7) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

8) Ostateczna wysokość dofinansowania do czesnego zostanie ustalona  po przedstawieniu faktury lub innego dokumentu wystawionego przez uczelnie potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów.

9) Dofinansowanie będzie wpłacone na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

10) Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku w terminie określonym w pkt   19.

11) Sposób rozliczania czesnego i dodatku do kształcenia zostanie określony w umowie.

10. Podstawą otrzymania pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie umowa pomiędzy Ośrodkiem a beneficjentem pomocy - podpisana w dwóch terminach:

- pierwsza obejmie koszty poniesione do końca semestru (letniego) rozpoczynającego się w pierwszym półroczy roku 2019

- druga obejmuje semestr jesienno-zimowy roku 2019/2020

11. Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto)na osobę.

Uwaga: Wnioskodawca, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów

12 . Refundacja kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy dofinansowania w   przypadku Modułu II – dotyczy roku kalendarzowego w którym złożono wniosek czyli refundowane są jedynie koszty poniesione od stycznia danego roku.

13. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

14. Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Modułu I – od dnia 15 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Modułu II:

  • I termin  -od 15.03.2019 r. do 30.03.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
  • II termin -od 16.09.2019 r. do 10.10.2019 r. –(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Uwaga: w przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej niż jedna osoba niepełnosprawna uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie w ramach moduł I Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, wniosek o dofinansowanie- w danym roku -  może złożyć tylko jedna z osób uprawnionych. Kolejny wniosek może być złożony po  5 latach  (licząc od następnego roku po uzyskaniu dofinansowania).

Pozostałe zapisy dotyczące realizacji programu aktywny samorząd zawarte są w Kierunkach działań oraz warunkach  brzegowych  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku Załącznik

do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2019 r. www.pfron.org.pl

ZASADY WERYFIKACJI I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez OPS zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.
 2. Pracownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania wniosku, składają do każdego rozpatrywanego wniosku deklarację bezstronności w formule przewidzianej w odpowiedniej rubryce formularza wniosku.
 3. Pracownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania wniosków zobowiązani są, do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy jego osobiście, jego małżonka, wstępnego albo zstępnego, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.
 4. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika, czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie. Kryteria oceny formalnej są zawarte w formularzu wniosku, ocenie formalnej podlega:

a)    spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,

b)    dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,

c)    zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,

d)    wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania,

e)    udział środków własnych – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest, czy deklarowany udział własny spełnia warunki określone w programie,

f)     kompletność, poprawność i zgodność wniosku oraz wymaganych załączników,

g)    wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,

h)   zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego, będącego adresatem programu oraz wymaganych podpisów – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest, czy wniosek jest podpisany i czy jest podpisany przez osoby do tego uprawnione.

 1. OPS może dodatkowo wskazać inne kryteria, niż wymienione w ust. 4 niniejszych zasad, które będą brane pod uwagę podczas oceny formalnej wniosków.
 2. Czynność weryfikacji/oceny formalnej jest rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku. Zakończenie i efekt czynności potwierdza pieczątka, data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji formalnej wniosku.
 3. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach Modułu I przekazywane są do oceny merytorycznej.
 4. Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza się przy użyciu Karty Oceny Merytorycznej.
 5. Maksymalna i minimalna liczba punktów określona w jest karcie oceny merytorycznej wniosku  i wynosi:

-    wniosek osoby dorosłej max. 100 pkt. min. 57

-    wniosek na rzecz podopiecznego max. 100 pkt. min. 40 pkt.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia   wniosków, które mają największe szanse na realizację celu programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przyznanych przez Zarząd PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu.

10. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu rozpatrywania wniosku pracownik OPS sprawdza, czy poprzedni etap procesu rozpatrywania wniosku został zakończony odpowiednimi wpisami w formularzu wniosku. Jeśli odpowiednie wpisy nie zostały umieszczone w formularzu wniosku, zwraca wniosek pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację poprzedniego etapu. 

11. W sytuacji, gdy w trakcie oceny merytorycznej pracownik ustali, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów formalnych (a na etapie oceny formalnej uchybienia te nie zostały zidentyfikowane), wniosek przekazywany jest do ponownej oceny formalnej, bez przeprowadzania oceny merytorycznej. We wniosku pracownik zamieszcza informację o jego przekazaniu do ponownej weryfikacji  formalnej wraz z informacją, których kryteriów oceny formalnej nie spełnia wnioskodawca i/lub jego podopieczny. Ponowna ocena formalna odbywa się w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania wniosku do ponownej weryfikacji formalnej.
12. Na podstawie wyrażonych w punktacji opinii merytorycznych do wniosków, Ośrodek sporządza na bieżąco listę rankingową wniosków w ramach Modułu I obszarów: A – D. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków, lista rankingowa wniosków zostaje podana do informacji publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń OPS z tym zastrzeżeniem, iż nie może zawierać danych osobowych osób ubiegających się o dofinansowanie, jedynie numery sprawy, które zostały nadane  przy rejestracji wniosku.
13. Czynność weryfikacji/oceny merytorycznej jest rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku. Zakończenie i efekt czynności potwierdzają: pieczątka, data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji merytorycznej wniosku.
14. Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskali dofinansowania z powodu uzyskania liczby punktów poniżej minimum lub  wyczerpania limitu środków finansowych na realizację programu, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa dotyczy limitu środków finansowych przewidzianych na dany rok realizacji programu i obowiązuje wyłącznie do końca danego roku budżetowego. Po zakończeniu roku budżetowego, wnioski niezrealizowane podlegają archiwizacji.
15. Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1) W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a) są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40%;

b) w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10,

maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku; pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;

2) W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

16. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1) wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,

2) umożliwienia PFRON i Realizatorowi przeprowadzenia kontroli,

3) przekazywania na każde wezwanie Realizatora lub PFRON informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia, odzwierciedlającej stan faktyczny oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie,

4) niezwłocznego zawiadomienia Realizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania,

5) zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w umowie dofinansowania, czyli:

a) kwoty dofinansowania przekazanej na rachunek bankowy wnioskodawcy w części, która nie została uznana przez Realizatora podczas rozliczenia przyznanego dofinansowania (w przypadku wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem/zawartą umową), wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora na rachunek bankowy wnioskodawcy – w terminie wskazanym w skierowanej do wnioskodawcy pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania (wezwanie do zapłaty),

b) części dofinansowania niewykorzystanej przez wnioskodawcę – w terminie wskazanym przez Realizatora w umowie dofinansowania,

6) Dostarczenia do Realizatora:

1/ w przypadku wszystkich wnioskodawców– pisemnej informacji, przygotowanej zgodnie z wytycznymi PFRON, w zakresie ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny w zakresie efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu,

2/ w przypadku Modułu I:

-    Obszar B - Zadanie nr 2, - dofinansowanie szkoleń w  zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania -pisemnego potwierdzenia ukończenia szkolenia,

 -    Obszar A - Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - pisemnej informacji o wyniku szkolenia i egzaminu/ów dotyczących prawa jazdy,

 -    Obszar C - pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu dofinansowania odpowiadającego przedstawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wydania przedmiotu dofinansowania przez sprzedawcę/ usługodawcę

 -    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - pisemnego potwierdzenia pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w okresie objętym dofinansowaniem lub zawartą umowę z osoba sprawującą opiekę.

3/ W przypadku Modułu II:

a)  W przypadku, gdy Beneficjent pomocy posiada czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie trwania półrocza objętego dofinansowaniem, zobowiązany jest przedłożyć kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie później niż łącznie z dokumentami rozliczającymi przyznane dofinansowanie.

b)  Jeżeli z treści orzeczenia, o którym mowa w pkt.3 lit a , wynika, iż Beneficjent pomocy nie spełnia warunku uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”  –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczącego stopnia niepełnosprawności (przestał być osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub posiadając orzeczony lekki stopień niepełnosprawności – nie spełnia warunków programu „Aktywny samorząd”  –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

-wysokość dofinansowania obniża się proporcjonalnie do liczby dni, w których Beneficjent pomocy nie spełniał tego warunku.

17. Środki finansowe przekazane w ramach dofinansowania mogą być zaokrąglane do pełnej kwoty.

18. Środki finansowe przyznane na realizacje programu Aktywny Samorząd” – wydawane     są przez realizatora programu na bieżąco.

19. W przypadku Obszaru D gdy  środki finansowe pozostające w dyspozycji realizatora programu są niewystarczające na pokrycie pełnych kosztów pobytu podopiecznego w danym roku w placówce opiekuńczej czy też innej formy opieki, realizator może zawrzeć umowę na pokrycie kosztów pobytu w ramach posiadanych środków. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych realizator  może pokryć brakujące koszty opieki nad dzieckiem wnioskodawcy na podstawie aneksu do wcześniej  podpisanej umowy.

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3- C4


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (18,12 KB, docx)
  2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (17,03 KB, docx)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 (16,73 KB, docx)
  2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

ŹRÓDŁO:http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html

 

 

Oświadczenie „RODO”  jest załącznikiem do wszystkich typów wniosków.

Oświadczenie RODO

 

Wniosek Moduł II rok 2019 (PDF)

MODUŁ I
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_a1_a4_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_a2_a3_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_b1_b3_b4_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_b2_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_b5_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_c2_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_c3_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_c4_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_c5_2019.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_d_2019.pdf
wniosek_modul_I_zadanie_C1_wozki_elekryczne