Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD – REALIZACJA W ROKU 2017 

 ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE
w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017

 Niniejsze zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” zwane w dalszej części zasadami zostały opracowane na podstawie  przyjętych w formie uchwał Zarządu PFRON dokumentów:

 a)   Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

 b)   Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny  Samorząd”

 c)   Kierunków działań oraz warunki brzegowe realizatorów programu „Aktywny Samorząd

 Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 PFRON                   -należy przez to rozumieć: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 OPS                         -należy przez to rozumieć: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie;

 Dyrektor OPS         -należy przez to rozumieć: Dyrektora Ośrodka Pomocy  Społecznej w Chorzowie;

 Ekspert PFRON     -należy przez to rozumieć: osoba powołana przez PFRON;

 W ROKU 2017 REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJACE FORMY WSPARCIA:

 Moduł I:

 -          Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 -          Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 -          Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 -          Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 -          Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 -          Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na III poziomie jakości,

 -          Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 -          Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Proces rozpatrywania wniosków składa się z następujących etapów:

 1)      ocena wniosku pod względem formalnoprawnym (weryfikacja formalna wniosku),

 2)      ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku), nie dotyczy wniosków składanych w ramach modułu II

 3)      decyzja osób uprawnionych,

 4)      przygotowanie i zawarcie umowy dofinansowania.

 1. Za prawidłowy przebieg procesu rozpatrywania wniosków w ramach programu odpowiada Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Dyrektor OPS wyznacza:

 1)      pracowników odpowiedzialnych za weryfikację formalną wniosków w ramach programu (w poszczególnych modułach programu),

 2)      pracowników odpowiedzialnych za weryfikację merytoryczną wniosków w ramach programu (moduł I  - obszar A-D),

 3)      pracowników odpowiedzialnych za proces przygotowania i zawierania umów dofinansowania w ramach programu (w poszczególnych obszarach programu).

 W ramach Modułu I

 1. W przypadku obszaru A – zadanie 1- wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia dwóch niezależnych ofert kosztów zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. W przypadku obszaru C – zadanie 3 i 4 - wymagane jest uzyskanie opinii eksperta PFRON – specjalisty wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje PFRON.
 3. Ekspert PFRON wydaje opinie do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
 4. stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
 5. rokowań, co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie, oraz o ile dotyczy:
 6. celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania.
  1. Koszt dojazdu wnioskodawcy do eksperta rozliczany jest metodą określoną w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2005 r., nr 6, poz. 47  z późniejszymi zmianami).
  2. Realizator może powołać własnego eksperta – specjalistę w dziedzinie odnoszącej się do realizowanego obszaru.
  3. Przy rozpatrywaniu wniosków z obszaru D bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności czy wnioskodawca jest aktualnie zatrudniony.
  4. W przypadku niepełnego miesiąca refundację kosztów pobytu dziecka w placówce, w ramach obszaru D, wylicza się, jako iloczyn ilości dni pobytu i kosztu jednego dnia pobytu. Koszt jednego dnia pobytu wylicza się dzieląc miesięczny koszt pobytu dziecka przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
  5. Rozliczenie kosztów opieki nad osoba zależną w ramach obszaru D następuje na podstawie faktury lub innych dokumentów księgowych, gdy wystawienie faktury nie jest możliwe. Placówka, która nie może wystawić faktury może rozliczyć pobyt dziecka na podstawie dokumentu, który musi zawierać następujące dane:

 1)      pieczątka placówki wystawiającej dokument,

 2)      numer dokumentu,

 3)      koszt pobytu dziecka,

 4)      sposób zapłaty,

 5)      podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

 1. W ramach obszaru D może być dofinansowany pobyt dziecka pod opieką dziennego opiekuna, niani, klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego.
 2. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
  1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
  2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
  3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2

 W ramach Modułu II:

 1. Można ubiegać się o następujące świadczenia:

 1)      Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000,00 zł,

 2)      Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000,00 zł.

 3)      Opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł(netto) na osobę.

2. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust.1 pkt. 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii realizatora programu – Ośrodka Pomocy Społecznej lub Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł(netto) na osobę.

4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:

 -          700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu czyli w przypadku:

 a)         gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub - gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w komunikowaniu  się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby  niepełnosprawnej itp.),

 b)         gdy wnioskodawca musi korzystać z przewodnika w tym psa przeszkolonego do prowadzenia osób niewidomych

 Ponoszenie dodatkowych kosztów - o których mowa w pkt 4 lit a i b - musi być udokumentowane poprzez dostarczenie rachunków, faktur dot. likwidacji barier w poruszaniusię natomiast w przypadku korzystania z asystenta lub tłumacza należy złożyć oświadczenie z opisem wykonywanych czynności, rozliczyć poniesiony koszt np. przejazdu (nie dotyczy w przypadku,gdy praca asystenta/tłumacza rozliczona została na podstawie rachunku).

 -          500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

 -          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

 -          300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 Maksymalna wysokość dofinansowania na dojazdy poza miejsce zamieszkania dla beneficjentów dofinansowanych przez OPS w Chorzowie wynosi:

 1. 200 zł  w przypadku dojazdu od 50 do 100 km
 2. 400 zł  w przypadku dojazdu pow. 100 km.
 3. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym,  zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.
 4. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:

 1)      do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,

 2)      do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe),

 3)      do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym

 4)      do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),

 Przy czym uczestnicy studiów II stopnia i doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 1. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty (czesnego) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
 2. Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 3. Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne), ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

 1)      ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo

 2)      jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym, wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

 1. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

 1)       każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

 1. „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
 2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2,

2)       wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów, 

3)      decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,

4)       wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamkniecie kierunku).

5)      wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II. z uwzględnieniem pkt.6

6)      na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki o którym mowa w pkt 5- nie ma zastosowania

 1. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 2. Ostateczna wysokość dofinansowania do czesnego zostanie ustalona  po przedstawieniu faktury lub innego dokumentu wystawionego przez uczelnie potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów.
 3. Dofinansowanie będzie wpłacone na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
 4. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku na początku roku rozpoczynającego realizacje następnej edycji programu w terminie określonym w pkt 19.
 5. Sposób rozliczania czesnego i dodatku do kształcenia zostanie określone w umowie.
 6. Podstawą uzyskania pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie umowa pomiędzy Ośrodkiem z beneficjentem pomocy - podpisana w dwóch terminach:

-          pierwsza obejmie koszty poniesione do końca semestru (letniego) rozpoczynającego się w pierwszym półroczy roku 2017

-         druga obejmuje semestr jesienno-zimowy roku 2017/2018

 1. Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:
 2. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 3.  65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto)na osobę.

 

Uwaga: Wnioskodawca, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów

 1. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
 2. Wnioski ramach Modułu II przyjmowane są w dwóch cyklach:

I termin              -od 07.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

II termin            -od 1.09.2017 r. do 10.10.2017 r. –

 

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w ruchu ciągłym od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.

 Uwaga: w przypadku gdy we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje więcej niż jedna osoba niepełnosprawna uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie w ramach moduł I Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Wniosek o dofinansowanie- w danym roku -  może złożyć tylko jedna z osób uprawnionych. Kolejny wniosek może być złożony po  3 latach  (licząc od następnego roku po uzyskaniu dofinansowania).

Pozostałe zapisy dotyczące realizacji programu aktywny samorząd zawarte są w Kierunkach działań oraz warunkach  brzegowych  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku Załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 styczeń 2017 r. dostępne na stronie internetowej  www.pfron.org.pl

 

 

ZASADY WERYFIKACJI I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 

 1. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez OPS zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.
 2. Pracownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania wniosku, składają do każdego rozpatrywanego wniosku deklarację bezstronności w formule przewidzianej w odpowiedniej rubryce formularza wniosku.
 3. Pracownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych etapów procesu rozpatrywania wniosków zobowiązani są, do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy jego osobiście, jego małżonka, wstępnego albo zstępnego, rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także w każdym innym przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności.
 4. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika, czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie. Kryteria oceny formalnej są zawarte w formularzu wniosku, ocenie formalnej podlega:
  1. spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
  2. dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
  3. zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
  4. wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania,
  5. udział środków własnych – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest, czy deklarowany udział własny spełnia warunki określone w programie,
  6. kompletność, poprawność i zgodność wniosku oraz wymaganych załączników,
  7. wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,
  8. zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego, będącego adresatem programu oraz wymaganych podpisów – w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest, czy wniosek jest podpisany i czy jest podpisany przez osoby do tego uprawnione.
 5. OPS może dodatkowo wskazać inne kryteria, niż wymienione w ust. 4 niniejszych zasad, które będą brane pod uwagę podczas oceny formalnej wniosków.
 6. Czynność weryfikacji/oceny formalnej jest rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku. Zakończenie i efekt czynności potwierdza pieczątka, data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji formalnej wniosku.
 7. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym w ramach Modułu I przekazywane są do oceny merytorycznej.
 8. Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza się przy użyciu Karty Oceny Merytorycznej.
 9. W roku 2017 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione- suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej wniosku.
 10. W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

1)      stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że 
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdy reguła postępowania wyrażona w pkt1 - nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania decyduje:

2)      wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

 1. Maksymalna i minimalna liczba punktów określona jest karcie oceny merytorycznej wniosku  i wynosi:

-        wniosek osoby dorosłej max. 180 pkt. min. 57

 -       wniosek na rzecz podopiecznego max. 145 pkt. min. 40 pkt.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia   wniosków, które mają największe szanse na realizację celu programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przyznanych przez Zarząd PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu.

 

 1. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu rozpatrywania wniosku pracownik OPS sprawdza, czy poprzedni etap procesu rozpatrywania wniosku został zakończony odpowiednimi wpisami w formularzu wniosku. Jeśli odpowiednie wpisy nie zostały umieszczone w formularzu wniosku, zwraca wniosek pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację poprzedniego etapu.  
 2. W sytuacji, gdy w trakcie oceny merytorycznej pracownik ustali, że wnioskodawca nie spełnia kryteriów formalnych (a na etapie oceny formalnej uchybienia te nie zostały zidentyfikowane), wniosek przekazywany jest do ponownej oceny formalnej, bez przeprowadzania oceny merytorycznej. We wniosku pracownik zamieszcza informację o jego przekazaniu do ponownej weryfikacji  formalnej wraz z informacją, których kryteriów oceny formalnej nie spełnia wnioskodawca i/lub jego podopieczny. Ponowna ocena formalna odbywa się w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania wniosku do ponownej weryfikacji formalnej.
 3. Na podstawie wyrażonych w punktacji opinii merytorycznych do wniosków, Ośrodek sporządza na bieżąco listę rankingową wniosków w ramach Modułu I obszarów: A – D. Po zakończeniu rozpatrywania wniosków, lista rankingowa wniosków zostaje podana do informacji publicznej poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń OPS oraz na stronie www.ops.bip.chorzow.eu z tym zastrzeżeniem, iż nie może zawierać danych osobowych osób ubiegających się o dofinansowanie, jedynie numery sprawy, które zostały nadane  przy rejestracji wniosku.
 4. Czynność weryfikacji/oceny merytorycznej jest rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku. Zakończenie i efekt czynności potwierdzają: pieczątka, data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji merytorycznej wniosku.
 5. Wnioskodawcy, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, lecz nie uzyskali dofinansowania z powodu uzyskania liczby punktów poniżej minimum lub  wyczerpania limitu środków finansowych na realizację programu, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa dotyczy limitu środków finansowych przewidzianych na dany rok realizacji programu i obowiązuje wyłącznie do końca danego roku budżetowego. Po zakończeniu roku budżetowego, wnioski niezrealizowane podlegają archiwizacji.
 6. Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1)      wykorzystania środków dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem,

2)      umożliwienia PFRON i Realizatorowi przeprowadzenia kontroli,

3)      przekazywania na każde wezwanie Realizatora lub PFRON informacji dotyczących efektów udzielonego wsparcia, odzwierciedlającej stan faktyczny oraz innych informacji związanych z uczestnictwem w programie,

4)      niezwłocznego zawiadomienia Realizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy np. o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, utracie przedmiotu dofinansowania,

5)      zwrotu środków finansowych w przypadkach określonych w umowie dofinansowania, czyli:

 1.  kwoty dofinansowania przekazanej na rachunek bankowy wnioskodawcy w części, która nie została uznana przez Realizatora podczas rozliczenia przyznanego dofinansowania (w przypadku wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem/zawartą umową), wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora na rachunek bankowy wnioskodawcy – w terminie wskazanym w skierowanej do wnioskodawcy pisemnej informacji o konieczności zwrotu zakwestionowanej części dofinansowania (wezwanie do zapłaty),
 2. części dofinansowania niewykorzystanej przez wnioskodawcę – w terminie wskazanym przez Realizatora w umowie dofinansowania,

6)      Dostarczenia do Realizatora:

 1. w przypadku wszystkich wnioskodawców– pisemnej informacji, przygotowanej zgodnie z wytycznymi PFRON, w zakresie ewaluacji programu, odzwierciedlającej stan faktyczny w zakresie efektów udzielonego dofinansowania, w tym w odniesieniu do celów programu,
 2. w przypadku Modułu I:

-    Obszar B - Zadanie nr 2, - dofinansowanie szkoleń w  zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania -pisemnego potwierdzenia ukończenia szkolenia,

-    Obszar A - Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B-  pisemnej informacji o wyniku szkolenia i egzaminu/ów dotyczących prawa jazdy,

-    Obszar C - pisemnego potwierdzenia odbioru przedmiotu dofinansowania odpowiadającego przedstawionej fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia wydania przedmiotu dofinansowania przez sprzedawcę/ usługodawcę

-    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - pisemnego potwierdzenia pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w okresie objętym dofinansowaniem lub zawartą umowę z osoba sprawującą opiekę.

 1. W przypadku Modułu II:

a)      W przypadku, gdy Beneficjent pomocy posiada czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie trwania półrocza objętego dofinansowaniem, zobowiązany jest przedłożyć kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie później niż łącznie z dokumentami rozliczającymi przyznane dofinansowanie.

 b)      Jeżeli z treści orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wynika, iż Beneficjent pomocy nie spełnia warunku uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”  –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczącego stopnia niepełnosprawności (przestał być osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub posiadając orzeczony lekki stopień niepełnosprawności – nie spełnia warunków programu „Aktywny samorząd”  –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

-wysokość dofinansowania obniża się proporcjonalnie do liczby dni, w których Beneficjent pomocy nie spełniał tego warunku.

 1. Środki finansowe przyznane na realizacje programu Aktywny Samorząd” – wydawane są przez realizatora programu na bieżąco.

 

Terminy przyjmowania wniosków

Wnioski ramach Modułu II przyjmowane są w dwóch cyklach

I termin          -  od 07.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

II termin         - od 1.09.2017 r. do 10.10.2017 r. –

Wnioski w ramach modułu I przyjmowane są w ruchu ciągłym od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.


UWAGA

 Treść zakładki "Aktywny Samorząd" zmienia się każdego roku.

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3- C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (18,12 KB, docx)
  2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (17,03 KB, docx)
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 (16,73 KB, docx)
  2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

ŹRÓDŁO:http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html

MODUŁ I
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_d.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_obszar_a_zadanie_1.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_obszar_a_zadanie_2.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_obszar_b_zadanie_1_i_2.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_obszar_c_zadanie_2.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_c_zadanie_3.pdf
pobierz plik: wniosek_modul_i_zadanie_c_zadanie_4.pdf

 

MODUŁ II
pobierz plik: modul_ii.pdf