inne

Punkty pomocy prawnej

W roku 2018 nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z Zarządzeniem  Nr OR.180.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów.
W roku 2018 nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona zgodnie z następującym harmonogramem:


pobierz plik: [ HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w 2018 roku ]


Informujemy również, że w związku z koniecznością odpracowania dnia 1.01.2018r. (poniedziałek), nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w następujących terminach:
· Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2: 04.01.2018r. (czwartek) od.14.00-18.00
· Miejski Dom Kultury „Batory”, przy ul. St. Batorego 6: 02.01.2018r. (wtorek) od 14.00-18.00
· Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3: 03.01.2018r. (środa) od 9.00-13.00
· Centrum Inicjatyw Społecznych, przy ul 3 Maja 18: 04.01.2018r. (czwartek) od 10.00 do 14.00


pobierz plik: [ HARMONOGRAM ODPRACOWANIA dnia 1 stycznia 2018r. ]

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z poz.zm.) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1. 1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)   ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)   ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)   ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)   ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)   ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)   ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.

4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

PODSTAWY PRAWNE

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określają: 

 

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

• Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów OR.180.2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów.

http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=150813655040635598