Dodatek energetyczny

podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Przepisy powyższe są dostępne na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl.

Dodatek energetyczny przysługuje od 1 stycznie 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której

§ przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz. U. z 2013r. poz. 966),
§ jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznymi,
§ zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami:

  • ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej ( zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy) – oryginał do wglądu,
  • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną ( w przypadku liczników przedpłatowych ostatni dowód zakupu energii).

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku w kasie OPS lub przelewem na konto bankowe.

Wysokość dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotna
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Monitor Polski wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Termin i sposób załatwiania spraw
Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

 

O rozwiązaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej jak również o zmianie miejsca zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek energetyczny.