Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY
tel. 32 77 16 312

 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.     z 2021 r. poz. 716)
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Przepisy powyższe są dostępne na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl.

 

Dodatek energetyczny przysługuje od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której

  1. przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133 oraz   z 2021 r. poz. 11),
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznymi,
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami:

  1. ksero umowy sprzedaży energii elektrycznej (zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy) – oryginał do wglądu,
  2. potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną (w przypadku liczników przedpłatowych ostatni dowód zakupu energii).

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku przelewem na konto bankowe.

 

Wysokość dodatku energetycznego
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. (M.P. poz. 393) wysokości dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc.

 

Termin i sposób załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19.

O rozwiązaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej jak również o zmianie miejsca zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek energetyczny.

ZAŁĄCZNIKI :

pobierz plik: [ Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego ]