Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019

Badanie społeczności Chorzowa na potrzeby opracowania wniosku dotyczącego
Programu "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2019

 

Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

http://www.niepelnosprawni.pl

Podstawą określenia Państwa potrzeb w tym zakresie jest   ankieta , bez której proces opracowania wniosku nie byłby rzetelny i wiarygodny. Badanie ma charakter anonimowy.

 

Wypełniony kwestionariusz ankiety można przesyłać w formie elektronicznej na adres
email: ops@opschorzow.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie (pok. 58).

Ankiety można wysyłać na adres mailowy lub dostarczyć osobiście do 24.04.2019 r.

 

ANKIETA